Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Pro rodiče

Pro rodiče

Mateřská škola

Vážení rodiče,

chystáte se se svým dítětem na pobyt v Dětské léčebně Křetín? Zajímá vás, jak to bude vypadat v Mateřské škole při Dětské léčebně Křetín?

Naše školička se nachází na kraji anglického parku v přízemí budovy zvané Sýpka. Navštěvují ji děti, které přijely na pobyt do dětské léčebny, zpravidla ve věku od 3 do 6 let a děti s odkladem školní docházky. Její kapacita je stanovena na 15 dětí. Dětem se věnuje jedna paní učitelka Mgr. Lenka Moltová.

Je možné, aby dítě mladší 3 let navštěvovalo MŠ?

Děti mladší 3 let mohou být přijaty pouze po domluvě s paní učitelkou. Rozhoduje fyzická, psychická a hlavně sociální zralost dítěte, míra samostatnosti a soběstačnosti. Významným faktorem je také aktuální seskupení dětí v MŠ.

Jaký je provoz mateřské školy?

Provoz mateřské školy polodenní. A to od 7.30 do 13.00 hodin. Děti s doprovodem přichází do MŠ a odchází dle stanoveného harmonogramu léčebných procedur. Děti bez doprovodu do MŠ z hlavní budovy přivádí vyučující základní školy. Režim MŠ se podobá režimu běžných mateřských škol. Vzájemně se prolínají spontánní a řízené činnosti. Děti mají svačinu, dostatek prostoru pro pobyt venku, oběd. Podrobnější informace najdete v režimu dne.

Jídlo a pití v MŠ?

Svačiny i oběd zajišťuje dětská léčebna. Svačiny jsou do MŠ přinášeny každé ráno. V případě nemoci či jiné nepřítomnosti je třeba svačinu odhlásit a vyzvednout si ji na určeném místě. Oběd probíhá v hlavní budově DL. Pitný režim je zajištěn, děti se mohou kdykoliv během dne napít.

Co s sebou dítě potřebuje do MŠ?

V den příjezdu předložte vyplněný Evidenční list dítěte a vstupní záznam. Oba tiskopisy jste obdrželi v obálce od dětské léčebny.

Každý den s  sebou přineste dítěti přezůvky, boty, pohodlné oblečení, které může ušpinit a ve kterém může i ven. Svršky a doplňky uložíme přímo v šatně MŠ.

Co děti čeká?

Kreslení, tvoření, hraní, zpívání, rozmanité hračky, různé hry a akce. Učení se i legrace.

Těšíme se na Vás.

Základní škola

Vážení rodiče,

chystá se Vaše dítě do dětské léčebny a nevíte, jak to bude se školní výukou?

Vaše dítě bude po dobu léčebného pobytu navštěvovat školu zřízenou při dětské léčebně. Škola se nachází přímo v areálu dětské léčebny v horní části anglického parku.

Kdy se bude učit?

Výuka probíhá každý pracovní den od 7.55 a končí zpravidla 11.35. Do školy i ze školy odvádí žáky pedagogický pracovník. Rozvrh vyučovacích hodin je sestaven v souladu s požadavky na léčebné procedury a rehabilitační cvičení. Rozpis cvičení vypracovává rehabilitační pracovník.

Kolik hodin a co se bude učit?

Žáci mají tři vyučovací hodiny denně. Na prvním stupni je důraz kladen na hlavní předměty český jazyk, matematiku a anglický jazyk, dále je rozvrh doplněn v 1. až 3. ročníku prvoukou, a ve 4. a 5. ročníku přírodovědou a vlastivědou.

Na druhém stupni se věnujeme zejména českému jazyku, matematice a anglickému jazyku. Z ostatních předmětů je to přírodopis, dějepis, zeměpis, německý jazyk a fyzika.

Co když navštěvuje střední školu?

I žáci střední školy navštěvují naši školu, pracují podle pokynů z kmenové školy a vyučující jim poskytují konzultace v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk.

Bude známkován?

Žáci se během výuky v hlavních předmětech rovněž podrobují běžnému zkoušení a prověrkám. Jsou klasifikováni hlavně ze znalostí učiva probíraného v naší škole.

Co si má přivést s sebou?

Kromě aktovky (tašky) s učebnicemi, sešity a pracovními sešity, psacích potřeb (pero, propiska, tužka, pastelky,…), je vhodné si přivést s sebou dvoje přezůvky, jedny si může ponechat ve škole a druhé v hlavní budově. Pokud má žák jedny, přezůvky si mezi budovami přenáší.

Musí mít před nástupem vyplněné nějaké dokumenty?

Každý žák obdrží před nástupem z přijímací kanceláře dětské léčebny dotazník, který necháte v kmenové škole vyplnit. Pokud Vám dotazník nepřišel, je možné si jej stáhnout z našich webových stránek – dotazník, nebo má škola možnost vypsat dotazník on-line. Další dokumenty vyřešíte přímo v naší škole při příjezdu.