Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Základní škola » Vzdělávací materiály

Vzdělávací materiály

Následující vzdělávací materiály byly vytvořeny pedagogickými pracovníky v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V tomto programu jsme byli zapojeni od roku 2011 do července roku 2013.


Soubor vzdělávacích materiálů - Český jazyk, dějepis, matematika

Označení výukových vzdělávacích materiálů podle programů, ve kterých jsou zpracovány:

Náhled v pdf souborů .ppt, .pptx .ppt, .pptx

Náhled v pdf souborů .ESB .ESB

Náhled v pdf souborů .notebook .notebook

Náhled v pdf souborů .docx .docx

Všechny náhledy materiálů jsou ve formátu PDF.

Český jazyk

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.1
Shoda přísudku s podmětem
Materiál slouží k procvičování pravopisu v koncovkách příčestí minulého. Žák je schopen poznat ve větách základní skladební dvojici a podle rodu podmětu správně doplnit koncovku slovesa v minulém čase.
Shoda přísudku s podmětem - náhled v pdf
(velikost: 701.1 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.2
Podmět - opakování
Materiál slouží k procvičování učiva o podmětu. Žáci vyhledávají podměty ve větách a určují jejich druh. V rámci tajenky dále zpracovávají rozšiřující téma (literární výchova – Dobrovský)
Podmět - opakování - náhled v pdf
(velikost: 923.9 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.3
Přímá a nepřímá řeč
Materiál slouží k opakování a procvičování přímé řeči a jejího zápisu. Žák se naučí poznat přímou řeč a správně tvořit její psanou podobu.
Přímá a nepřímá řeč - náhled v pdf
(velikost: 1.3 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.4
Psaní velkých písmen
Materiál slouží k procvičování pravopisu velkých písmen. První část je zaměřena na jednotlivé typy pravopisných jevů, které jsou pak ve druhé části souhrnně procvičovány.
Psaní velkých písmen - náhled v pdf
(velikost: 1 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.5
Přídavná jména
Materiál slouží k opakování a procvičování pravopisu přídavných jmen se zaměřením na pravopisné jevy, v nichž se nejčastěji chybuje. Předpokládáme využití buď v několika po sobě jdoucích hodinách (po částech), popř. výběr určitých částí, které je s žáky třeba zopakovat.
Přídavná jména - náhled v pdf
(velikost: 988.7 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.6
Vyjmenovaná slova
Materiál slouží k procvičování pravopisu vyjmenovaných slov se zaměřením na stejně znějící dvojice slov, která mají odlišný význam a liší se také psanou formou (i/y). Žáci přeřazují jednotlivé výrazy podle jejich významu.
Vyjmenovaná slova - náhled v pdf
(velikost: 899.9 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.7
Určování slovních druhů
Materiál slouží k procvičování a upevnění schopností žáků určovat jednotlivé slovní druhy. Předpokládané využití materiálu je na úvod nebo závěr hodiny, v nichž jsou probírány slovní druhy. Lze použít jako společnou práci, soutěž tří žáků/skupin nebo jen jednotlivce.
Určování slovních druhů - náhled v pdf
(velikost: 770.6 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.8
Předpony S a Z
Materiál slouží k procvičování pravopisu psaní s/z v předponách.

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.9
Význam slov
Materiál slouží k seznámení a procvičení učiva. Materiál lze využít na interaktivní tabuli.
Význam slov - náhled v pdf
(velikost: 2.2 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.10
Slova protikladná, slova souznačná, citové zabarvení slov
Materiál slouží k seznámení a procvičení učiva. Materiál lze využít na interaktivní tabuli.
Slova protikladná, slova souznačná, citové zabarvení slov - náhled v pdf
(velikost: 1.2 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.11
Literární pojmy
Tento učební materiál slouží k upevnění vědomostí v literární výchově, pochopení jednotlivých pojmů a jejich správnému použití. Žáci si mohou procvičit přiřazování pojmu a vysvětlení s okamžitou zpětnou vazbou.
Literární pojmy - náhled v pdf
(velikost: 1.2 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.12
Literární kvíz
Tento učební materiál slouží k upevnění vědomostí v literární výchově. Žáci si mohou procvičit přiřazování děl k autorům s okamžitou zpětnou vazbou.
Náhled v pdf
(velikost: 599.5 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.13
Skloňování vlastních jmen cizích
Tento učební materiál slouží k procvičení pravopisu při skloňování vlastních jmen cizích a praktické užití ve větách.
Literární kvíz - náhled v pdf
(velikost: 3.6 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.14
Odchylky ve skloňování podstatných jmen
Tento učební materiál slouží k upevnění a zopakování pravidel při skloňování podstatných jmen. První část je věnována přehledu, jak skloňovat podstatná jména označující části těla a druhá část je věnována cvičení s možností kontroly v části první.
Odchylky ve skloňování podstatných jmen - náhled v pdf
(velikost: 987.5 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.15
Velká a malá písmena
Tento učební materiál slouží k procvičení pravopisu psaní velkých a malých písmen v názvech, kde se vyskytuje časté chybování.
Velká a malá písmena - náhled v pdf
(velikost: 1.6 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.16
Schovaná písmenka
Tento učební materiál slouží k procvičení zrakového vnímání a určení písmen. Po správném označení písmen se dětem objeví obrázek.

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.17
Tvrdé a měkké slabiky
Tento učební materiál slouží k procvičení pravopisu měkkých a tvrdých slabik. Pokud jsou slabiky správně označeny, objeví se obrázek.

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.18
Pravopis a výslovnost slov přejatých
Tento učební materiál prezentuje v první části jak správně vyslovovat často používané přejaté výrazy. V druhé části jsou výrazy procvičovány a třetí část je věnována práci se Slovníkem spisovné češtiny.
Pravopis a výslovnost slov přejatých - náhled v pdf
(velikost: 3.7 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.19
Životopis
Tento učební materiál slouží k praktickému procvičení sestavení souvislého nebo strukturovaného životopisu.

VY_32_INOVACE_DUM.CJ.20
Druhy zájmen
Tento učební materiál slouží k procvičení určování druhů zájmen. Po jejich správném označení zůstanou slova, ze kterých žáci sestaví známá přísloví.
Druhy zájmen - náhled v pdf
(velikost: 144.6 kB)

Dějepis


VY_32_INOVACE_DUM.D.01
Čas, historické prameny
Materiál slouží žákům k uvědomění si základních dějepisných pojmů – časových posloupností, historických pramenů. Materiál lze využít na interaktivní tabuli.
Čas, historické prameny - náhled v pdf
(velikost: 638.6 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.02
Pravěk
Žáci si prostřednictvím materiálu mohou zopakovat základní informace o pravěku, a to především o starší a mladší době kamenné.
Pravěk - náhled v pdf
(velikost: 586.8 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.03
Doba kamenná
Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o době kamenné. Materiál lze využít na interaktivní tabuli.
Doba kamenná - náhled v pdf
(velikost: 663.8 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.04
Doba bronzová a doba železná
Materiál slouží k procvičování a opakování učiva o době bronzové a železné. Lze využít jak pro práci na interaktivní tabuli, tak je možné jej vytisknout a využít jako pracovní list.
Doba bronzová a doba železná - náhled v pdf
(velikost: 444.8 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.05
Pravěk, starověk
Žáci si procvičí svoje znalosti z učiva 6. ročníku formou interaktivní prezentace. Na základě jednoduchého popisu určí o jakého člověka, osobnost nebo národ se jedná. Tento materiál lze použít jako rozcvičku na začátek hodiny.
Pravěk, starověk - náhled v pdf
(velikost: 588.2 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.06
Středověk - panovníci
Žáci si procvičí svoje znalosti z učiva 7. ročníku formou interaktivní prezentace. Na základě jednoduchého popisu určí o jakou osobnost se jedná. Tento materiál lze použít jako rozcvičku na začátek hodiny.
Středověk - panovníci - náhled v pdf
(velikost: 635.9 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.07
Franská říše, Byzantská říše, Arabská říše
Materiál je určen k procvičení a opakování základních informací o prvních středověkých státech.
Franská říše, Byzantská říše, Arabská říše - náhled v pdf
(velikost: 1 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.08
Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše
Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o příchodu Slovanů na naše území, Velkomoravské říši. Materiál lze využít jak pro práci na interaktivní tabuli, tak je možné jej vytisknout a využít jako pracovní list.
Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše - náhled v pdf
(velikost: 526 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.09
Sámova říše, Velká Morava
Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o Sámově říši a Velké Moravě. Materiál lze využít na interaktivní tabuli.
Sámova říše, Velká Morava - náhled v pdf
(velikost: 834.4 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.10
Lucemburkové
Interaktivní prezentace slouží k opakování a procvičování učiva z období vlády lucemburských panovníků v českém království.
Lucemburkové - náhled v pdf
(velikost: 1.1 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.11
rod Lucemburků
Materiál slouží k opakování učiva a procvičování učiva o husitství.
rod Lucemburků - náhled v pdf
(velikost: 756.7 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.12
Jiří z Poděbrad
Materiál slouží k opakování a prohloubení učiva o Jiřím z Poděbrad. Materiál lze využít jak pro práci na interaktivní tabuli, tak je možné jej vytisknout a využít jako pracovní list.
Jiří z Poděbrad - náhled v pdf
(velikost: 594 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.13
rod Jagellonců
Materiál lze použít k opakování probraného učiva z období vlády Jagellonců na českém trůně.
Náhled v pdf
(velikost: 959.4 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.14
Osvícenství, Marie Terezie, Josef II.
Materiál slouží k procvičování a opakování učiva o osvícenství, Marii Terezii a Josefu II.
rod Jagellonců - náhled v pdf
(velikost: 679.8 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.15
První středověké státy
Materiál slouží k opakování učiva o prvních středověkých státech, lze využít jak pro práci na interaktivní tabuli, tak je možné jej vytisknout a využít jako pracovní list.
První středověké státy - náhled v pdf
(velikost: 422.5 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.16
První středověké státy
Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o počátcích českého státu. Materiál lze využít na interaktivní tabuli.
První středověké státy 1 - náhled v pdf
(velikost: 770 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.17
První světová válka
Materiál slouží k opakování učiva a procvičování základních informací o první světové válce.
První světová válka - náhled v pdf
(velikost: 797.1 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.18
Pravěk, starověk
Materiál slouží k opakování učiva a procvičování učiva probraného v šestém ročníku.
Náhled v pdf
(velikost: 622.5 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.19
Pravěk, starověk, středověk, novověk
Hra je určena k opakování a prohlubování učiva 6. až 8.ročníku. Využití je ve třídách s více ročníky, kde lze při opakování zapojit všechny žáky.
Pravěk, starověk, středověk, novověk - náhled v pdf
(velikost: 2.4 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.D.20
Pravěk, starověk
Materiál slouží k opakování a procvičování učiva o vládnoucích rodech v českých zemích formou hry s otázkami.
Pravěk, starověk - náhled v pdf
(velikost: 672 kB)

Matematika


VY_32_INOVACE_DUM.M.01
Sčítání a odčítání do 10 000, 1 000 000
Materiál je určen k procvičování nebo opakování sčítání a odčítání přirozených čísel v oboru do 10 000, 1 000 000.
Sčítání a odčítání do 10 000, 1 000 000 - náhled v pdf
(velikost: 1.7 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.02
Početní operace do 10 000, pořadí početních operací
Materiál slouží k opakování a upevnění znalostí o početních operací v oboru do 10 000 a k procvičení si pořadí početních operací.
Početní operace do 10 000, pořadí početních operací - náhled v pdf
(velikost: 677.7 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.03
Početní operace do 10 000, pořadí početních operací
Materiál slouží k upevnění představy pojmu zlomek a k jejímu procvičení.
Početní operace do 10 000, pořadí početních operací - náhled v pdf
(velikost: 446.3 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.04
Římské číslice
Materiál je určen k procvičení římských číslic.
Římské číslice - náhled v pdf
(velikost: 708.6 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.05
Dělitelnost
Materiál slouží k opakování a procvičování základních prvků dělitelnosti.
Dělitelnost - náhled v pdf
(velikost: 908.2 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.06
Opakování učiva 6. ročníku
Materiál je určen k závěrečnému opakování učiva 6. ročníku a to desetinných čísel a úhlů.
Opakování učiva 6. ročníku - náhled v pdf
(velikost: 581.2 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.07
Zlomky
Materiál slouží k opakování učiva o zlomcích.
Zlomky - náhled v pdf
(velikost: 498.3 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.08
Procenta
Materiál slouží k procvičení základních úloh na téma procenta.
Procenta - náhled v pdf
(velikost: 593.7 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.09
Opakování 7. ročníku
Materiál slouží k souhrnnému opakování učiva 7. ročníku.
Opakování 7. ročníku -náhled v pdf
(velikost: 813.2 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.10
Výrazy, operace s výrazy
Materiál slouží k procvičení základního pojmu výraz a k procvičení základních početních operací s výrazy.
Výrazy, operace s výrazy - náhled v pdf
(velikost: 738.7 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.11
Užití Pythagorovy věty
Materiál slouží k procvičení a opakování učiva Pythagorova věta - její užití v úlohách z praxe.
Užití Pythagorovy věty - náhled v pdf
(velikost: 558.4 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.12
Finanční matematika
Materiál slouží k procvičení a upevnění základů finanční matematiky.
Finanční matematika - náhled v pdf
(velikost: 676.8 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.13
Finanční matematika
Materiál slouží k procvičení učiva z finanční matematiky - jednoduchého a složeného úročení.
Finanční matematika - náhled v pdf
(velikost: 697.2 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.14
Opakování učiva 4. ročníku
Materiál slouží k procvičování a opakování učiva od čtvrtého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, může i každý samostatně. Cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: početní operace (sčítání, odčítání, násobení a dělení), zaokrouhlování (na 10, 100, 1 000), slovní úlohy (početní operace do 10 000), geometrie (obvod čtverce, povrch krychle), jednotky délky a hmotnosti.
Opakování učiva 4. ročníku - náhled v pdf
(velikost: 1.4 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.15
Opakování učiva 5. ročníku
Materiál slouží k procvičování a opakování učiva pátého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: velká čísla (sčítání, odčítání), desetinná čísla (desetinný zlomek, zaokrouhlování, porovnávání, sčítání, odčítání), slovní úlohy (početní operace , desetinná čísla, zlomky), ,geometrie (úhel, obsah čtverce, trojúhelníková nerovnost), římské číslice.
Opakování učiva 5. ročníku - náhled v pdf
(velikost: 1.3 MB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.16
Opakování učiva 6. ročníku
Materiál slouží k procvičování a opakování učiva od šestého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, popřípadě každý za sebe. Jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: početní operace s přirozenými čísly, dělitelnost (znaky dělitelnosti, rozklad na prvočísla, nejmenší společný násobek a největší společný dělitel), desetinná čísla (jednotky, početní operace, slovní úloha), úhel (převody, vedlejší úhel, sčítání a odčítání úhlů), krychle a kvádr (síť, výpočet).
Opakování učiva 6. ročníku - náhled v pdf
(velikost: 695.3 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.17
Opakování učiva 7. ročníku
Materiál slouží k procvičování a opakování učiva od sedmého ročníku. Žáci soutěží jako jednotlivci nebo ve skupinách. Jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje témata: Zlomky (desetinný zlomek, desetinné číslo, krácení, rozšiřování), Celá čísla(sčítání a odčítání, porovnávání), Poměr (krácení poměru, rozdělení čísla v poměru, slovní úlohy), Osová souměrnost, Hranol (síť, objem).
Opakování učiva 7. ročníku - náhled v pdf
(velikost: 862.2 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.18
Opakování učiva 7. ročníku
Materiál slouží k procvičování a opakování učiva sedmého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, popřípadě každý za sebe. Jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: racionální čísla (porovnávání, početní operace), úměra, procenta (výpočet procentové části, základu, počtu procent, slovní úlohy), středová souměrnost, čtyřúhelníky (vlastnosti, obsah).
Opakování učiva 7. ročníku - náhled v pdf
(velikost: 656.3 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.19
Opakování učiva 8. ročníku
Materiál slouží k procvičování a opakování učiva osmého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, popřípadě každý za sebe. Jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: Mocniny a odmocniny, Výrazy, vzorce (zápis výrazu, rozklad na součin pomocí vzorce), rovnice (rovnost, rovnice, slovní úloha), kruh, kružnice (vlastnosti, vzájemná poloha kružnic), množina bodů dané vlastnosti.
Opakování učiva 8. ročníku - náhled v pdf
(velikost: 671 kB)

VY_32_INOVACE_DUM.M.20
Opakování učiva 9. ročníku
Materiál slouží k procvičování a opakování učiva devátého ročníku. Žáci soutěží ve skupinách, popřípadě každý za sebe. Jejich cílem je získat co nejvíce bodů. Soutěž obsahuje následující témata: podobnost (věty o podobnosti, koeficient podobnosti), funkce (definiční obor funkce, průsečík s osou, rovnice funkce ), goniometrické funkce (funkce sinus a cosinus), lomený výraz (podmínky řešitelnosti, rozšíření, slovní úloha), tělesa (vlastnosti, objem).
Opakování učiva 9. ročníku - náhled v pdf
(velikost: 844.5 kB)