Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceOdkazy

Jihomoravský kraj

  • zřizovatel naší organizace. Poskytuje nám finanční prostředky na provoz, pomáhá v otázkách organizačních, právních, investičních atd. Jmenuje do funkce ředitele MŠ a ZŠ při Dětské léčebně Křetín.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  • nadřízený orgán. Vydává zákony a vyhlášky, kterými se řídíme. Stanovuje finanční prostředky na platy zaměstnanců, odvody a přímé náklady na základě vykázaného počtu dětí a žáků.

Česká školní inspekce

  • kontrolní orgán, poskytující i metodickou pomoc. Provádí inspekční činnost na zařízení v určitém časovém rozpětí. Posuzuje řídící činnost, organizaci vyučování, materiální vybavení, výchovně vzdělávací proces atd.

Místní akční skupina Boskovicko PLUS

  • „Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.“ (Národní síť MAS)

Zpravodaje MAS Boskovicko PLUS