Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů ZŠ » Akce a projekty ZŠ 2022-2023

Doba Rudolfa II. – Kdo najde GOLEMA?

Opět se přiblížil konec školního roku. Žáci, kteří přijíždějí na léčebný pobyt v tomto termínu, již mají učivo probráno, učebnice odevzdané, ale i přesto se najdou oblasti, ve kterých mohou své znalosti prohloubit nebo zopakovat. Za tímto účelem jsme pro žáky připravili závěrečnou hru odehrávající se v 16. až 17. století, kdy v hodnosti císaře Svaté říše římské byl Rudolf II. Habsburský. Hlavní děj celé hry byl přenesen do tehdejší Prahy, která se za vlády Rudolfa II. stala sídelním městem. Žáci se na úvod seznámili s Rudolfem II. i jeho dvorem. Také vyslechli informaci o ukrytí pověstného GOLEMA. Po úvodní prezentaci již následoval první úkol, který spočíval ve vytvoření plánu Prahy. Později byl využit pro další úkol, ve kterém jednotlivá družstva čekaly nástrahy například v podobě záludných otázek z Rudolfova života. Po tomto výtvarném úkolu již následovaly aktivity sahající do různých oblastí a prověřující vědomosti a dovednosti žáků. Některé činnosti byly zaměřeny na jednotlivce z týmu, jiné naopak podněcovaly k vzájemné spolupráci.  Celé herní soutěžení bylo doplněno informacemi týkajícími se vždy některé významné osobnosti z tohoto období, jako například Johannes Kepler, Tycho Brahe atd. Celé klání vyvrcholilo poslední školní den, kdy nejlepší družstvo získalo potřebné indicie pro odhalení tajemství o ukrytí GOLEMA. Jak celá hra probíhala, můžete vidět na následujících fotografiích.

Den Země a Světový den životního prostředí

V měsíci červnu jsme ukončili miniprojekt ke Dni Země.  Při této příležitosti jsme si připomněli, že rok 2023 je jubilejním 50. výročím Světového dne životního prostředí. Výročí bylo zaměřeno na řešení znečištění životního prostředí plasty.

V konaném workshopu žáci odhadovali, za jak dlouho se rozloží jednotlivé výrobky v přírodě. Uvědomili si, že některé i velikostí malé se mohou v přírodě rozkládat velmi dlouho (např. obyčejná žvýkačka až 50 let). Pro mnohé žáky bylo překvapením, že výrobky ze skla a polystyrenu se nemusí rozložit vůbec.  Další workshop byl zaměřen na rozmanitost fauny a flory naší planety, kdy žáci rozdělovali jednotlivé živočichy a rostliny do různých biomů.

Netradiční hodina matematiky

V pátek 9. 6. 2023 jsme poslední vyučovací hodinu matematiky věnovali netradičním úlohám. Žáci 7. ročníku až střední školy měli za úkoly postupně vyřešit co nejvíce hádanek, logických a matematických úkolů připravených předem na kartičkách. Kartičky si postupně předávali. Na vyřešení měli celkem třicet minut, posledních patnáct minut bylo vyhrazeno na kontrolu vyřešených úkolů a následné ohodnocení vítězů. Nejlepší řešitelé si na památku odnesli píšťalku.

Kartičky a odměny

Den matek

Druhou květnovou neděli slavíme v Česku svátek maminek. V tento den dávají děti maminkám květiny nebo jiné pozornosti. Většina dětí se je snaží  vyrobit vlastnoručně, proto i my jsme v pátek věnovali dvě vyučovací hodiny tvorbě drobných dárků pro maminky. Děti se do pracovních činností zapojily s velkou radostí. Z první hodiny si odnášely obrys vlastní ruky a uvnitř měly malé srdíčko s krátkým přáním pro maminky.  V další hodině se věnovaly stříhání, omotávání vlnou, sestavování jednotlivých srdíček  a dozdobení mašličkou.

Ať se maminkám líbí!!!

Chystáme se na Velikonoce

S žáky prvního stupně jsme se připravovali na nadcházející jarní svátek.  V prvouce jsme probírali téma jaro a s ním související Velikonoce. Žáci byli seznámeni s tradicemi a dodržovanými zvyky (pečení mazance, beránka, jidášů, pletení pomlázky, malování kraslic, zasetí osení atd.). Připomenuty byly názvy jednotlivých dnů Pašijového týdne od Škaredé středy do Pondělí velikonočního.

 Mohli si vytvořit originální zápichy ve tvaru vajíček.  

S žáky prvního ročníku jsme si ve středu před velikonočními prázdninami vyrobili malou papírovou dekoraci k Velikonocům. Jednalo se o zajíčka, který nese věneček z vajíček. Žáci se do výroby zapojili s radostí, což bylo vidět i na jejich chuti k práci.   Během poslední školní přestávky měli žáci možnost hledat ukryté zajíčky na chodbě školy. Kdo mezi prvními všechny objevil, byl odměněn figurkou zajíčka.

Podporujeme čtenářskou gramotnost

Naši školní knihovničku jsme od ledna 2023 nově uspořádali do tematických skupin podle čtenářské úrovně a žánru. Žáci si mohou půjčit knihy na celou dobu léčebného pobytu. K orientaci jim pak slouží barevný rozcestník.

Nezapomněli jsme také na studenty středních škol, pro které jsme vybrali především povinnou četbu k maturitě. V jednotlivých učebnách jsou umístěny další volně přístupné knihy. Žáci mohou během výuky nahlížet do knih i časopisů. Různě zaměřené encyklopedie nám slouží jako pomůcky do hodin.

Veselé zoubky

I naše škola se zapojila do dm preventivního programu „Veselé zoubky“, který je určen pro žáky 1. třídy. Po zaslání přihlášky jsme obdrželi potřebné materiály pro výuku prevence zubního kazu – plakát, samolepky, pracovní listy, preventivní tašky pro žáky s produkty péče o zoubky a hlavně doporučený návod průběhu hodiny.

VV úterý 7. března jsme si s žáky nejprve povídali o zoubcích, k čemu je máme, jak se během života o ně starat, zmíněná byla péče o zoubky mléčné a trvalé. Také jsme si vysvětlili, jak předcházíme vzniku zubního kazu a o důležitosti preventivních prohlídek u zubního lékaře.  Poté žáci zhlédli pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Následovalo plnění úkolů na interaktivní tabuli. Přešli jsme na rozdání pracovních listů a společně v nich řešili zábavné úkoly, např. žáci vyhledávali rozdíly na dvou obrázcích, doplňovali křížovku, spojovali čísla, aby vznikl obrázek, vybírali správný kartáček atd.  Nakonec žáci obdrželi preventivní taštičky se zubním kartáčkem, zubní pastou, přesýpacími hodinami pro čištění zubů, žvýkačkami bez cukru a samolepkou.   Žákům se hodina líbila, dozvěděli se mnoho užitečných informací a s potěšením si odnesli taštičky i vyplněné pracovní listy.

Masopust

K zimním měsícům od svátku Tří králů až do Popeleční středy náleží oslavy masopustu. Neodmyslitelně k němu patří pořádání hostin, zabijaček, tancovaček a konal se pestrý průvod masek. Pro některé lidi se stal masopust zapomenutou tradicí, ale my jsme si ji chtěli s žáky alespoň v krátkosti připomenout.

Začali jsme úvodním sdělením o tučném čtvrtku se spoustou jídla ze zabijaček, o masopustní neděli s dozlatova upečenými koblížky, o masopustním úterý s průvodem maškar až po pochovávání basy na konec veselice.

Pokračovali jsme hádáním typických obrázků patřících k masopustu, které se postupně po částech odkrývaly na interaktivní tabuli. Poté žáci hledali jednotlivé útržky textu básně a snažili se složit celý text. Na tabuli byly připraveny obrázky typických maškar. Žáci měli určený čas, po který mohli dané obrázky sledovat, než se tabule zavřela. Cílem bylo zapsat všech dvanáct. Na závěr akce si mohli žáci vyrobit masku na oči z papíru, kterou si každý vyzdobil dle své fantazie a tvořivosti.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Již tradičně jsme zařadili před vánočními prázdninami tvořivé dílničky, ve kterých si žáci mohli vyrobit dárečky pro své blízké. Na čtyřech stanovištích byly připraveny známé i méně známé výtvarné techniky. A co si všechno mohli žáci vytvořit?

  • andílky a stromečky z papíru, vlněné zimní čepičky, přáníčka (monotisk), jednoduché motivy vytvořené  3 D perem (vánoční stromeček, hvězda, vločka)…

Pro žáky byly nachystány papírové taštičky (vyrobené na mechanickém lisu Big shot), které stačilo jen složit a dozdobit. Někteří žáci si vyzkoušeli poprvé práci s 3 D perem. (Jedná se o moderní techniku, která rozvíjí představivost, jemnou motoriku a kreativitu.) Atmosféru vánočních dílniček umocňoval nejen papírový betlém ilustrátora Karla Franty, ale také kratičké povídání o narození Ježíše Krista.

PROJEKT: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ – HLAVNÍ POSTAVA

V měsíci prosinci jsme pokračovali v našem celoročním projektu TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ. Tentokrát jsme se zaměřili na hlavní postavu. Pracovali jsme s těmito texty: Hungry games – Aréna smrti (Suzanne Collinsová) a  Odysseia (Homér). V hodinách slohu jsme si vysvětlili rozdíl mezi vnitřní a vnější charakteristikou. Žáci poté plnili různé úkoly, které se k charakteristice vztahovaly (ŽIVOTABÁSEŇ, užívání přídavných jmen atd.) V mluvnici jsme zařadili hravé úkoly na rozvíjení slovní zásoby (např. slova odvozená od slova hlad, přirovnání, frazémy…), v literatuře byl pro žáky připraven pracovní list (práce s textem) a  vytvořili mentální mapu (klíčové slovo ODVAHA).

Projekt: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ (PŘÍBĚHY SE ZVÍŘECÍM HRDINOU)

Projekt Tajemství příběhů pokračuje! Tentokráte jsme pracovali s příběhy, ve kterých vystupuje zvířecí hrdina. Nechali jsme se inspirovat knihami Myši patří do nebe, O chytré kmotře lišce a Ezopovými bajkami. Motiv lišky a myši jsme zpracovali ve výtvarné dílničce různými technikami (origami, kresba, papírová loutka). Žáci 3. a 4. ročníku postupně vypracovávali úkoly, které vycházely z četby knihy O chytré kmotře lišce. Žáci 6. ročníku se seznámili s Ezopovými bajkami. Vysvětlili jsme si pojmy: bajka, přirovnání a ponaučení. Prvňáčkům a druháčkům bylo  z knihy Myši patří do nebe předčítáno. Děti příběh zaujal a na pravidelné čtení se těšily.

Začíná podzim

Přesně první podzimní den 23. 9. jsme se začali s žáky zabývat podzimními tématy. Nejenom v rámci prvouky, ale i ve volných chvílích. Žáci byli upozorněni na typické znaky podzimu – změna počasí, oblékání, změny v přírodě, sklizeň ovoce a zeleniny, chování živočichů atd. Vytvořena byla prezentace, kde bylo vše podstatné shrnuto. Žáci si mohli informace společně zopakovat.

K lepšímu porozumění dostávali žáci drobnější úkoly tvořivé i vědomostní. Např. jsme kreslili jablíčka, omotávali vlnou šablony listů, vykreslovali jablíčka, hrušky a dýně formou mandal. Žáci vypracovávali „Pětilístek“ na téma Podzim, doplňovali k podzimnímu obrázku všechno, co je napadne, když se řekne roční období podzim.

Připomněli jsme si svátek sv. Václava, podívali se na krátký kreslený film o jeho životě a na chodbě byla vytvořena nástěnka.

Projekt TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ – JAK VZNIKÁ PŘÍBĚH

Vypravování patří mezi oblíbené slohové útvary. Rozhodli jsme se, že budeme naše příběhy vyprávět netradičně – formou VIZUÁLNÍHO VYPRÁVĚNÍ. Nejdříve jsme zhlédli krátký animovaný film. Všímali jsme si především struktury příběhu: ÚVODU, ZÁPLETKY, VYVRCHOLENÍ, ZVRATU, ZÁVĚRU a HLAVNÍCH POSTAV. Žáci si uvědomili, že hlavní postava ovlivňuje děj.

Poté jsme si položili otázku: CO KDYBY…? Co kdyby naše škola začala během pár minut stoupat k obloze? Co kdyby se začala rychle zvedat hladina moří? Co kdyby jedovaté chemikálie, které unikly z továrny, způsobily mutaci hmyzu?…Skupinky zapojily fantazii a vznikly podařené příběhy, v nichž žáci uplatnili své znalosti o struktuře příběhu a hlavní postavě.

Projekt TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ (FRANTIŠEK Z ASSISI)

František z Assisi, zakladatel žebravého řádu františkánů, je patronem a ochráncem zvířat. Jeho svátek jsme oslavili 4. října. Na tento den připadá Světový den zvířat. Život tohoto oblíbeného světce žáci zpracovali formou vizuálního vyprávění (vyprávění za pomoci obrázků). Vybrali jsme zajímavé životní momenty a poté žáci vytvořili ilustrace (kresba, koláž). Žáci zjistili, že obrázek pomáhá zapamatovat si určitou událost. Vizuálním příběhům se budeme nadále věnovat v hodinách slohu.

Představujeme projekt Tajemství příběhů

Každý školní rok se věnujeme v hodinách českého jazyka a literatury rozvoji čtenářské gramotnosti. Letos je pro žáky připraven projekt Tajemství příběhů. Cílem projektu je za pomoci nejrůznějších postupů, dovedností a strategií naučit žáky, aby porozuměli textům. Žáci mohou rozvíjet čtenářské dovednosti také sami. Ve škole máme školní knihovničku, kterou průběžně doplňujeme. V loňském školním roce jsme založili výstavku knih v učebně českého jazyka a literatury. Zde žáci najdou nejen knihy, ale také časopisy. Příběh vlka je první z dílčích projektů. Čtenářské aktivity vycházely z textů knihy Moudrost vlků od Elli H. Radingeré a Ezopových bajek. Téma jsme také zpracovávali ve výtvarné dílničce (origami), v zeměpisu (NP Yellowstone) a zabrousili jsme také do environmentální výchovy (ochrana vlků).

Finanční gramotnost

Ve čtvrtek 8. září jsme si s žáky druhého stupně připomněli „Den finanční gramotnosti“. V rámci hodiny matematiky se rozdělili na menší skupinky a založili si vlastní firmu. Aby získali co největší kapitál, vyráběli z papíru geometrické tvary, které následně prodávali bance. Banka tvary nakupovala v předem stanovené hodnotě, ale jen za předpokladu, že splňovaly zadané parametry. Někteří žáci přemýšleli, jak rychle přijít k finančnímu kapitálu, proto jim banka nabídla hru, ve které mohli získat několikanásobek vkladu. Hra však nebyla založena jen na náhodě, ale na logice. Snahou bylo žákům ukázat, že hrou nedosáhnou rychlého vybudování firmy. Většina žáků se nenechala zlákat rychlým ziskem a do hry se nezapojila, ale našli se i výjimky. Velmi rychle zjistili, že takto opravdu firmu nevybudují, a tak se raději zaměřili na výrobu geometrických tvarů.

Začátek školního roku

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září s 44 žáky. Jednalo se o žáky, kteří strávili na léčebném pobytu během měsíce srpna část volných prázdninových dnů a 9 dnů navštěvovali naši školu.

Neměli s sebou žádné učebnice ani zadanou látku k probírání. Připravovali jsme pro ně opakování učiva v jednotlivých předmětech. Jeden den byl věnován projektu Den netopýrů.

Nejdříve žáci zhlédli prezentaci na interaktivní tabuli, kde se dozvěděli důležité informace.

  • o stavbě těla,
  • o potravě,
  • o rozdílu mezi netopýry a vrápenci,
  • jaké druhy netopýrů u nás žijí,
  • o jejich schopnosti echolokace, hibernaci,
  • o rozmnožování,
  • čím jsou netopýři ohroženi a že patří mezi chráněné živočichy.

Všechny tyto poznatky mohli žáci zúročit při odpovědích na připravené otázky nebo vybírali správnou odpověď ze tří možností. 

Další aktivitou bylo hledání dílů z rozstříhaného textu, který měli složit. Hádali přesmyčky, skládali puzzle (různá netopýří zimoviště).  Losovali slova, která měli buď nakreslit, nebo předvést pomocí pantomimy a ostatní se snažili slovo uhodnout.

Dopoledne se vydařilo a žáci získali rozšiřující poznatky o životě savců, kteří umí létat. Během tohoto dne se vystřídali aktivity na rychlost, postřeh, manuální zručnost, paměť, pozornost a důležitá byla i spolupráce všech žáků.