Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů ZŠ

Putování po krajích ČR

Přichází poslední dny školního roku a žáci, kteří nastupují v tomto závěru na léčebný pobyt, již mají učivo probrané, učebnice odevzdané, známky uzavřené. Jak bývá zvykem, volíme pro ně aktivity a činnosti, které u nich rozvíjí kompetence komunikativní, pracovní, sociální a kompetence k řešení problémů. V každém roce se snažíme vybrat jiné téma a pomocí nenásilných aktivit je žákům přiblížit. Pro letošní rok jsme zvolili „Putování po krajích ČR“. Žáci si na začátku vylosovali jeden ze čtyř vybraných krajů a pokoušeli se jej co nejlépe zpracovat do mapy a z dostupných informací sestavit prezentaci.  Jejich prostřednictvím měli přiblížit tento kraj ostatním žákům. Každé družstvo přistoupilo k úkolu po svém. Někteří si informace nastudovali a do mapy zakreslili jen několik základních bodů, jiní naopak využili možnosti potřebné poznatky zaznamenat do mapy a při prezentaci takto vytvořenou mapu patřičně využít. Našli se i tací, kteří se pokusili v krátkém čase a pomocí základních materiálů vytvořit mapu plastickou a některé prvky vymodelovat z papíru a do mapy je vlepit. Jak pracovali a s jakým výsledkem si můžete prohlédnout na následujících fotografiích.

Po prezentaci svých společně vytvořených map, již následovala první soutěž, v níž mohli žáci uplatnit právě získané informace. U aktivity byla zapotřebí spolupráce celého družstva, nejenom při rozhodování kolik bodů na otázku vsadit, ale hlavně při určování jaká je správná odpověď. Často se třeba stávalo, že bylo více názorů, a proto bylo důležité tyto názory posoudit a vybrat jeden, který přednesli jako svoji odpověď. A jak to tak bývá i v této soutěži se někdy družstvům dařilo více, někdy méně. Není však ještě konec roku a aktivity budou pokračovat, takže dosavadní vítězství či prohry ještě nic neznamenají.

Logické a matematické hádanky

V závěru léčebného pobytu jsme s žáky, kteří měli zadané učivo z kmenové školy již probrané a procvičené, věnovali jednu hodinu matematiky logickým a matematickým hádankám. Hádanka byla přečtena, a kdo znal odpověď, přihlásil se. Pokud nikdo odpověď nevěděl, pokračovalo se další hádankou a na závěr jim byla prozrazena správná odpověď těch neuhodnutých. Někteří žáci tak získali více času si některé hádanky promyslet a odhalit správnou odpověď.

Projekt: KOUZELNÁ ZAHRADA

Do celoročního projektu Kouzelná zahrada jsme zařadili Mezinárodní den ptactva, který je slaven každoročně 1. dubna. K jaru neodmyslitelně patří ptačí zpěv a je v tomto období velmi působivý. Žáci 1. stupně si mohli vyrobit ozdobu do květináče – vyšívaného ptáčka. Mnoho dětí pracovalo s jehlou poprvé v životě. V hodinách českého jazyka jsme s žáky 4. a 5. roč. skládali básně. Vznikla básnická sbírka s názvem Život ptačí. Všechny básně jsme svázali do maličkých knížeček.

MINIPROJEKT: MEZINÁRODNÍ DEN ZDRAVÉHO SPÁNKU

Mezinárodní den zdravého spánku jsme si připomněli 21. března. Vysvětlili jsme si, že kvalitní spánek je důležitý pro naše duševní zdraví. Žáci se zajímali o to, proč se nám zdají sny a proč nás pronásledují noční můry. Žáci prvního stupně postupně vytvářeli ilustrace: Jak vypadá noční můra, Kouzelná peřinka a Pavoučkův sen. Děti si mohly vyrobit lapače snů, které si odvezly domů. Na závěr miniprojektu jsme napsali na lístečky své sny.

Sněženka podsněžník

V posledních únorových dnech jsme si s žáky všímali, že se již v zahrádkách objevili první poslové jara. Ano, mluvím o sněženkách, které začaly zdobit naše záhony.

Sněženky jsme si prohlíželi na obrázcích, poznávali jsme jejich stavbu těla a k tomu jsme splnili pracovní list. Žáci se dozvěděli, že sněženky patří mezi ohrožené druhy, jsou zvláště chráněné. Nesmí se trhat, ničit, poškozovat, ani vykopávat a přemísťovat. Přesvědčili jsme se o účincích pokusu s inkoustem. Do vázičky se sněženkami jsme nalili inkoust a po nějakém čase se květy sněženek obarvily domodra. Vyzkoušeli jsme, jak květy přijímají vodu.

Někteří žáci hledali schované sněženky na pracovním listu, menší žáci skládali slovo sněženka z písmenek.    Poslední úkol se týkal životního cyklu sněženky od cibulky až po kvetoucí rostlinu. Jednotlivá stádia žáci řadili za sebou a potom nalepili.

CESTY HRDINŮ: SVATÝ VALENTÝN

Den svatého Valentýna se slaví každoročně 14. února. Také letos si mohli žáci vyrobit dárek pro své blízké. Motivem bylo stylizované srdce – symbol lásky. Připomněli jsme si, že právě v tento den zemřel biskup Valentýn na popravišti. Podle legendy totiž tajně oddával páry.

PROJEKT: CESTY HRDINŮ – POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ

Letos jsme si připomněli 160. výročí úmrtí nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové. V hodinách čtení jsme četli pohádky této slavné spisovatelky. Žáci mnohé pohádky znali z filmových adaptací. Ve čtenářských dílnách byly pro žáky připraveny soutěže se zajímavými úkoly (luštění tajenek, skládání rozstřižených obrázků pohádkových postav, práce s textem pohádky, tvorba ilustrace atd.) Žáci si vyzkoušeli psát husím brkem a ocelovým perem, kterým již psala B. Němcová.

Den bezpečnějšího internetu

Dne 8. 2. 2022 jsme si připomněli s žáky „Den bezpečnějšího internetu“. Tento mezinárodní den se slaví vždy druhé úterý v únoru už od roku 2004. Snahou tohoto dne s tématem „Společně za lepší internet“ je propagovat bezpečné a pozitivní využití digitálních technologií, zejména u dětí a mladých lidí.

V hodinách jsme si s žáky připomněli několik základních pravidel bezpečného pohybu v prostředí internetu. Rovněž jim byla poskytnuta informace, že spousta institucí připravila k tomuto dni informační materiály a videa, které mohou žáci shlédnout a doplnit si tak další informace, jak se na internetu chovat., Například Policie ČR na stránkách https://www.policie.cz/clanek/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-kvk-zpravodajstvi-den-bezpecnejsiho-internetu-2022.aspx zveřejnila pravidla pohybu v prostředí internetu prostřednictvím čtyř krátkých spotů.

VARIACE NA TŘI KRÁLE (6. LEDNA)

Krátce po narození Ježíše přišli z Východu tři mudrci a přinesli mu dary zlato, myrhu a kadidlo. Tyto dary měly symbolický charakter: zlato je symbol bohatství, myrha léčitelství a kadidlo úcty.  Tato událost se stala námětem pro naše dílničky. Prvňáčci a druháčci si vyrobili prostorové loutky, žáci 3. až 5. ročníku vytvořili papírové loutky. Připomněli jsme si text tříkrálové koledy „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám“.

V tento den také začíná masopustní období.

Vánoční dílnička

Již tradičně patří poslední prosincové hodiny vánočním dílničkám. Na začátku akce byly připomenuty vánoční zvyky. Také letos jsme pro děti připravili spoustu tvořivých aktivit. Žáci si mohli vyrobit vánoční věneček z drátků, věneček z papíru, andílka z bavlny, loutku andílka, papírovou vánoční kouli, stromeček z vlnité lepenky, přáníčko, vánoční 3D stromeček, ozdobu z šišky, či novoroční přání formou monotisku. Všechny výrobky si odvezli domů, aby je mohli darovat svým blízkým.

Netradiční hodina matematiky

V rámci jedné hodiny matematiky jsme s žáky prvního stupně opustili běžné příklady z učebnic a pracovních sešitů a pustili se do řešení praktických úloh ze života a z pohádek. Vzhledem ke spojeným ročníkům byly příklady voleny s různou obtížností. Využity byly náměty a pracovní listy z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Každý z žáků si mohl vybrat úkoly podle svých schopností. A i když to nebylo bráno jako soutěž, snažili se všichni vyřešit co nejvíce úkolů. Celá hodina probíhala v klidné atmosféře a žáci se velmi aktivně zapojovali do připravených aktivit.

Neobvyklé poznávání písmenek

V hodinách českého jazyka jsme využili v 1. třídě razítek. Žáci měli za úkol udělat arch s písmenky, která již znají. Razítko s daným písmenem hledali mezi ostatními, pro ověření znalosti písmeno přečetli a poté mohli natisknout. Tato netradiční činnost děti velmi bavila a zároveň si procvičovali své znalosti.

VÝUKA POHMATEM

Jan Amos Komenský zastával názor, že ke správnému osvojení učiva je nepostradatelné zapojení všech smyslů. Děti se touží dotýkat věcí, které jsou něčím zajímavé. Proto učitelé přinesli do hodin prvouka (3. roč.) spoustu zajímavých přírodnin, surovin (polotovarů) a netradičních výrobků. Žáci měli příležitost zjistit, jak měkoučká a hřejivá je vlna z ovečky. Viděli, co se může vyrábět z bavlněných, vlněných a lněných přízí. Zájemci mohli ochutnat třtinový cukr. Žáci pohmatem zjišťovali, jaký je rozdíl mezi kůží a kožešinou. Většina dětí poprvé v životě viděla len, vosí hnízdo, či surový včelí vosk. Na závěr si žáci vytvořili vzorník surovin a polotovarů.

REJ ANDĚLŮ A ČERTŮ

S příchodem Mikuláše začíná v naší škole vánoční nálada. Letos žáci vytvořili figurky andělů a čertů. V hodinách čtení jsme se věnovali textům, ve kterých se objevovaly motivy zimy a Vánoc. Žáci se dozvěděli, že svatý Mikuláš byl oblíbený už za svého života. Zachraňoval nejen nespravedlivě obviněné, ale také proslul štědrostí a laskavostí.

Projekt: CESTY HRDINŮ – SVATÝ MARTIN

Ve čtvrtek 11. listopadu děti vyhlížely z oken, zda přijede Svatý Martin. Sněhu jsme se nedočkali. Mladším žákům se líbila legenda o plášti. K této legendě vytvořili ilustrace. Vysvětlili jsme si, proč k Svatému Martinovi patří různé atributy (bílý kůň, meč, plášť, biskupská mitra a berla). Žáci si také mohli vyrobit loutku husy, ti starší nakreslili ruky zajatce. Svatý Martin je totiž jejich patronem.

Představujeme projekt CESTY HRDINŮ (ČETBA JAKO DOBRODRUŽSTVÍ) – SVATÝ VÁCLAV

Hlavním cílem projektu je podporovat čtenářskou gramotnost žáků. Dále chceme pomocí různých čtenářských aktivit rozvíjet u žáků schopnost porozumět psaným textům. Naše škola je zřízena při dětské léčebně a právě četba podporuje duševní zdraví dětí. Čtení knih funguje nejen jako prostředek proti stresu, ale čtení knih nás učí dlouhodobě se soustředit. Naši školní knihovničku průběžně obohacujeme o nové knihy. Projekt jsme zahájili tématem: SVATÝ VÁCLAV. Žáci vytvořili mentální mapu. Zajímavé informace ze života našeho světce zpracovali formou grafických organizérů a  ilustrací.

Desatero pro primární prevenci

Naše škola se zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci, který je podporován MŠMT ČR a organizuje jej spolek Presafe z.s. Projekt je určen pro žáky druhého stupně a studenty stření školy. Projekt si klade za cíl předcházet rizikovému chování žáků ve školách a školských zařízeních, a to pomoci série deseti videoklipů, které se zaměřují na důležitá témata primární prevence, jako jsou šikana, užívání tabákových výrobků, stalking, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, drogy a další. Každý díl je v délce 8 – 12 minut. Součástí projektu jsou také on-line kvízy, aby si žáci mohli ověřit své znalosti o dané problematice.

Finanční gramotnost

V pondělí 6. září jsme si s žáky druhého stupně připomněli den finanční gramotnosti, který je vyhlášen na 8. září. V rámci hodin matematiky žáci řešili různé příklady ze světa financí, a to jak klasickou formou, tak v podobě různých her například binga, finanční matematické hry – procenta.

WORKSHOP – BOGOLAN

Ve čtvrtek 2. září 2021navštívila naši školu paní lektorka z Olomouce Monika Tichá, aby dětem představila neobvyklou výtvarnou techniku. Bogolan je tradiční způsob barvení textilií bahnem. Žáci nanášeli obarvenou keramickou hlínu na bavlněnou látku špachtlemi a prsty. Motivem byly tzv. „adinkra“ – symboly z Ghany. Paní lektorka s sebou přivezla nádherně vyřezávanou nádobu – kalabasu, v níž Malajci přenáší mléko s krví. Na závěr nám ukázala, jak se dá z obyčejného šátku „vykouzlit“ sukně. Hotové textilie si žáci odvezli domů. Za umožnění přednášky spojené s tvořením děkujeme Místní akční skupině Boskovicko PLUS.

Voda na Zemi

Na poslední týden školního roku jsme již tradičně pro žáky připravili ke zpestření výuky různé aktivity, které si kladly za cíl obohatit žáky o nové poznatky. Tentokrát padla volba na téma „Voda na Zemi“. Pod dobu 6 dnů se žáci dozvídali různé zajímavosti o vodě, a to jak formou kvízů, hádanek, přesmyček, tak i vlastní prací s encyklopediemi a vyhledáváním informací na internetu. Kromě již zmíněných kvízů žáky velice bavilo výtvarné zpracování vody. Pro tento účel byly vybrány čtyři oceány. Žáci pomocí suché techniky a koláže měli za úkol co nejlépe danou oblast vystihnout. Dále si také připravili prezentaci, kterou na konci každá skupina přednesla. Vzniklé mapy můžete vidět níže.

A aktivity dále pokračuji.

Polytechnická hodinka

Ke konci pobytu jsme pro žáky osmého a devátého ročníku připravili  hodinu, kdy si mohli vyzkoušet, něco manuálně vyrobit z balzy.

Zvolili jsme téma dopravní výchovy a vše co se k tomuto tématu váže.

Připravili jsme pro ně šablonky osob, dopravních prostředků a značek. Protože nám přálo počasí, mohli jsme k vyrábění využít venkovní prostory, kde jsme měli umístěné ponky pro vyřezávání a opracovávání balzy. Venku bylo možné i vyřezané výrobky barevně dokončit.

Každý si mohl vyzkoušet, jak se řeže lupínkovou pilkou a následně si vyřezaný výrobek začistit smirkovým papírem. Po vyřezání následovalo malování výrobku pomocí akrylátových barev.

Žáci se do vyrábění aktivně zapojili, po vyzkoušení řezání si každý zvolil, co mu nejvíce vyhovovalo. Někdo vyřezával, někdo vybarvoval, předkresloval, opracovával, apod.

Z reakcí bylo vidět, že si polytechnickou hodinku opravdu užili.

Včelky

V tomto období byl zařazen do výuky projekt „Včelky“. Jeho cílem bylo, aby žáci lépe poznali život včel, jejich prospěšnost pro člověka a život v úle.

Věnovali jsme se různým aktivitám. Zhlédli jsme videa o životě včel, vyrobili včelí úl, vystřihli a slepili včelky, přečetli a poslechli příběh „Malá včelí královna“, složili puzzle, malovali včelky, prolistovali encyklopedie….

Žáci se dozvěděli, že včelky jsou užitečný a pracovitý hmyz, žijí v úle, kde lze spatřit dělnice, trubce a včelí královnu. Rozlišovali jednotlivé části těla včely, dále vývojová stádia včely, produkty (med, propolis, mateří kašičku, vosk).

Projekt byl zakončen vytvořením nástěnky, která nám bude připomínat strávené chvíle ve škole s včelkami.

Den matek

Každoročně druhá květnová neděle náleží všem maminkám.

I naši žáci připravili pro svoje maminky malou pozornost. K dispozici byly připraveny barvy na sklo a skleničky. Každý žák si skleničku vyzdobil dle své vlastní fantazie a nápadu. Namalované skleničky se po vložení čajové svíčky promění ve svícen.

DEN SLUNCE

Na začátku května (3. 5.) jsme si připomněli význam slunečního záření pro život na Zemi. Tématem jsme se zabývali celý měsíc. V hodinách českého jazyka vymysleli žáci 1. stupně hádanku na téma SLUNCE. Žáci 4. a 5. ročníku se pokusili o ilustraci. Prvňáčci vytvořili papírové loutky. Zajímavosti, které utkvěly dětem v paměti, jsme zaznamenali na výkres (v podobě SLUNCE).

Čarodějnice

Typickým českým zvykem je pálení čarodějnic v podvečer před začátkem května. V naší základní škole jsme na poslední dubnový den připravili pro žáky obou stupňů soutěže, které byly inspirovány čarodějnickými činnostmi. Nejdříve jsme vyzkoušeli paměť přítomných. Smyslem bylo poznat a zapamatovat si čtyři druhy bylin, z kterých čarodějnice připravuje lektvary. Potom sesbírat a složit recept na lektvar. Dále se řešily přesmyčky slov – začarovaná slova. Po přestávce jsme navázali cvikem hmatu. Vybrat pomocí hmatu a poznat předmět z čarodějnické chaloupky. Další úkoly se týkaly logiky, pozornosti na pracovních listech. Dle zájmu malých čarodějnic a čarodějů bylo nabídnuto i výtvarné a pracovní tvoření.

Den Země

Po příjezdu nových žáků jsme vyčlenili časový prostor na připomínku svátku Den Země.

Žáci zavzpomínali na předchozí roky a podělili se o své zážitky. Většina z nich zmínila, že se věnovali úklidu kolem školy, hřiště, u lesa atd.

Dnešní den jsme využili různé pracovní listy s ekologickými tématy. První byl věnován již správnému výběru zboží při nákupu. I zde máme možnost ovlivnit množství odpadu a jeho další využití. Např. žáci se rozhodovali, zda je výhodnější používat igelitovou či látkovou tašku, úspornou nebo klasickou žárovku, vejce v papírovém či plastovém obalu a další.

Poté si zahráli na projektanty, neboť měli dokreslit obrázek náměstí s budovami, osvětlením, parkovištěm. Doplnit vše, co by zpříjemnilo život ve městě a uvítali by změny maminky s malými dětmi i staří lidé.  Záměrem bylo, aby si žáci uvědomili, že bez stromů, květin a další zeleně je prostranství smutné a nehostinné. I když, jsme se danému tématu nemohli věnovat delší dobu, přesto si myslím, že alespoň něco se žáci dozvěděli, vyzkoušeli a hlavně se budou k přírodě chovat ohleduplně.

HODY, HODY DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ…

Velikonoční pondělí letos připadlo na 5. dubna.  Protože je vejce důležitý symbol Velikonoc, zaměřili jsme se na zdobení vajíček. Před velikonočními prázdninami žáci z 8. třídy vytvořili netradiční „kraslice“ v podobě fantastických ptačích mláďat. Žáci měli možnost si prohlédnout opravdové pštrosí vejce a porovnat jeho velikost se slepičím. V další výtvarné činnosti žáci napsali slova, která souvisí s velikonočními svátky.

MINIPROJEKT VRABEC DOMÁCÍ

Mezinárodní den vrabců jsme slavili 20.března. Cílem mini projektu bylo seznámit žáky s méně známými fakty o životě zástupce z čeledi vrabcovitých.  Žáci 1.stupně vytvořili obrázkovou mentální  mapu . Jádro mapy tvořilo sousloví „VRABEC DOMÁCÍ“.  Starší žáci se pokusili složit jednoduchou báseň.

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA v hodinách čtení a literatury

V hodinách čtení a literatury se mohou žáci 1. i 2. stupně setkat s čtenářskými dílnami, jejichž cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti. Pro žáky jsou připravené pracovní listy, které jsou vytvořeny tak, aby rozvíjely oblast jazykového vzdělávání a komunikace. Zajímavé úkoly podporují aktivní čtení. Na základě četby se žáci učí analyzovat výstavbu textu, vyhledávají v něm potřebné informace, definují vypravěče, postavy, klasifikují druhy a žánry atd. Po celý školní rok mohou žáci psát minirecenze, ve kterých hodnotí své oblíbené knihy („TOP KNIHA“)

SLAVÍME VALENTÝNA

Oblíbený svátek je příležitostí, jak potěšit své blízké. Žáci vyrobili pro své rodiče, sourozence, prarodiče a kamarády drobné dárky v podobě střapce, srdíčka a ptáčka. Také se blíže seznámili s osudy světce Valentýna. Dozvěděli se, že obdarovával všechny mladé páry, které se u něj zastavily, květinami.

Den bezpečnějšího internetu 9. 2. 2021

V letošním školním roce jsme si opět připomněli celosvětový Den bezpečnějšího internetu (#SaferInternetDay). Tento den připadl na úterý 9. 2. 2021 a k přiblížení problematiky nástrah internetu jsme využili akci, kterou připravila Policie ČR na svém facebookovém profilu s názvem KYBERKINO. Na tomto profilu Policie ČR ve 30 minutových intervalech zveřejňovala krátká videa upozorňující na nástrahy online prostoru.

„My Tři králové jdeme k vám…“

Na začátku ledna (6. 1.) jsme si s žáky připomněli legendu, podle které tři mudrci (králové) putovali z východu, aby se poklonili právě narozenému králi. Před dvěma tisíci vyrazili na cestu BALTAZAR, MELICHAR a KAŠPAR a s sebou vezli drahocenné věci: zlato, kadidlo a myrhu. Karavana putovala v noci a řídila se hvězdami. Zvláště jedna hvězda zářila neobyčejně jasně…a dovedla je k cíli. Žáci poté zpracovali téma různými technikami (koláž, omalovánky…).

Ochutnávka s Bovýsem

Začátkem ledna nového roku měli žáci naší školy možnost ochutnat exotické ovoce, které jsme obdrželi od firmy BOVYS. Tato firma nás po celý rok zásobuje čerstvým ovocem a zeleninou.

S žáky jsme si ukázali a pojmenovali zaslané ovoce a zeleninu. S použitím přiložené mapy také zjistili, odkud dané plody pochází. Následně mohli vše ochutnat. Některé ovoce bylo pro žáky známé, například kiwi nebo granátové jablko, ale bylo zde i ovoce, jehož název slyšeli, ale ještě jej neměli možnost ochutnat, například mochyně (Physalis), bílá ředkev (mozarella). Není proto divu, že po rozkrájení bylo vše v krátké době pryč.

Děkujeme proto firmě BOVYS za zajištění této ochutnávky.

Společné tvoření

V předvánočním období jsme žákům základní školy zpříjemnili poslední chvíle pobytu tvořením. Žáci si mohli vyrobit spoustu krásných předmětů, které mohou darovat svým blízkým, nebo si je ponechat na památku.

Všichni se se zájmem za zvuku vánočních koled pustili do výroby. Vše potřebné měli nachystané u připravených stolečků. Vyrobit si mohli například zvoneček, skřítka, krabičku na malý dárek, vánoční stromeček, hvězdičku apod.

SVÁTEK SVATÉHO MIKULÁŠE

Na začátku prosince slavíme svátek svatého Mikuláše. Tato tradice je oblíbená u dětí, protože je s ní spojená bohatá nadílka. Pro mnohé je tento den plný emocí.

V hodinách literatury a čtení jsme si povídali o tomto zvyku. Žáci II. stupně ztvárňovali svou představu čertů pomocí kresby, mladší žáci vytvořili postavičky Mikuláše. Kdo měl zájem, vybarvil si portrét anděla.

Mikulášská soutěž o nejhezčího čerta

Začátkem prosince proběhla výtvarná soutěž mezi jednotlivými žáky, která byla tematicky zaměřená na motiv zobrazení čertů. Cílem bylo vytvořit obrázek čerta dle vlastní představy s využitím kresebných výtvarných prostředků linie, tvar a kolorovaná kresba. Děti individuálně zachytily různý charakter čertů, téma je zaujalo, pracovaly individuálně se zájmem. Do práce zapojily fantazii a kreativitu. Jednotlivé kresby byly na konci soutěže vystaveny a kolektivně ohodnoceny. Každé z dětí představilo svoji kresbu a současně vyjádřilo názor na práce ostatních. Každé z dětí vytvořilo originální kresbu, proto vítězi soutěže byli všichni zúčastnění.

Prevence návykových látek

Projekt prevence proti návykovým látkám proběhl v měsíci listopadu a byl zaměřen na tématiku zakázaných látek. Projektu se v rámci výtvarné výchovy zúčastnily děti ze starších ročníků. Svoje názory a postoje vyjadřovali formou kresby komiksu, plakátu nebo ve formě psaného textu. Děti pracovaly se zaujetím vzhledem k tomu, že se jich tato tématika bezprostředně dotýká, což vyšlo najevo při předchozí diskuzi během seznámení s tématem. Některé z dětí mají zkušenost z blízkého okolí prostřednictvím spolužáků, kteří inklinují ke konzumaci návykových látek, nebo pozorováním okolního světa. Všichni zúčastnění zaujali k tomuto negativní postoj, který se snažili sdělit výtvarnou formou.

Svátek Barborek

V den, kdy slaví svátek všechny Barbory, byla připomenuta již pro mnoho lidí zapomenutá tradice, a to trhání větviček z třešně či višně. Podle zvyku se právě 4. prosince má ze stromu uříznout třešňová větvička, která je nejen vhodnou dekorací, ale má i symbolický význam. Barborky lidé trhali už za pohanských dob a hádali podle nich, co se stane další rok. Do vázy si dávala větvičky svobodná děvčata. Když jim větvička do Vánoc rozkvetla, tak se v příštím roce měla vdát.

Není náhodou, že se větvička trhala tak, aby rozkvétala kolem období zimního slunovratu – 21. prosince. Květy připomínaly, že po zimě zase přijde jaro. Od dnešního dne zdobí větvička ve váze okno i v naší třídě. Budeme s žáky pozorovat změny na větvičce a netrpělivě čekat, zda pupeny rozkvetou.

Žáci byli seznámeni s tím, že tento zvyk doprovází i legenda o svaté Barboře, kterou její otec nechal věznit a poté také popravit, protože se nezřekla křesťanské víry. Cestou na popravu utrhla větvičku, která rozkvetla uprostřed zimy.

Barbora byla po smrti prohlášená za svatou a stala se patronkou horníků a řemeslníků.

Snad si tento zvyk žáci zapamatují, oblíbí a příští rok si jej zopakují. Máme co sledovat a zkrátit si tak čas čekání na Vánoce.

Svátek svatého Martina

V letošním roce jsme si s žáky opět připomněli tradice, které se váží k svátku Martina. Nejdříve si žáci doplnili křížovku, která jim v tajence prozradila, o čem si budeme povídat. Postupným střídáním jsme přečetli legendu vážící se k svatému Martinovi. Po seznámení s legendou jsme vyjmenovali zvyky, které k 11. listopadu patří: svatomartinská husa, svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a zmínili jsme i známá přísloví.

K danému svátku byla vytvořena i nástěnka, kde si žáci mohli v následujících dnech pročíst další zajímavosti a prohlédnout obrázky.

Podzimní tvoření – Brouci

Barevné podzimní listí nás inspirovalo k vytvoření pestrých brouků. Krovky jsme vytvořili z listů, které mají v této roční době kouzelné barvy. Vybírali jsme především listy se zajímavým tvarem a strukturou. Žáci poté dokreslili hruď, hlavu a tykadla. Nakonec vymysleli originální název brouka (např. Ferda červený, Tečkovník zelený, Lukáš velký, Listovník černotečkový, Járovník hnědý, Brouk ohnivák…).

MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ

MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ (20.10.) patří již tradičně mezi dny, které si v naší škole připomínáme. Letos žáci vytvořili PTAČÍ STROM. Protože úkryty ve stromech vyhledávají především ptáci, stal se náš strom příbytkem různých zpěváčků.

Jan Amos Komenský

V listopadu si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – JANA AMOSE KOMENSKÉHO. Pro žáky je připraven celoroční projekt PUTOVÁNÍ S JANEM AMOSEM KOMENSKÝM.

Měsíc září – říjen: POUŤ ŽIVOTEM

Měsíc listopad – prosinec: DÍLO

Měsíc leden – únor: CELOŽIVOTNÍ SEN – NÁPRAVA LIDSTVA

Měsíc březen – duben: LABYRINT

Měsíc květen – červen: JAN AMOS KOMENSKÝ V 21.STOLETÍ

V měsíci září a říjnu se žáci seznámili s životními osudy Komenského. Starší žáci vyplnili úkoly v pracovním listu a vyzkoušeli si, jak se píše husím brkem. Mladší žáci se seznámili s různými portréty Jana Amose Komenského. (Poté si vybarvili omalovánky s portrétem J.A.Komenského)

Podzimní čas

V týdnu, kdy nastal první podzimní den, jsme se tomuto novému ročnímu období věnovali více. Nejen v prvouce jsme přiblížili typickou charakteristiku období pomocí obrázků, ale zapojili jsme i pracovní a výtvarné činnosti. Žáci zkusili udělat podzimní stromy a oblékli jsme náš dřevěný strom ve třídě do podzimního šatu. Připevnili barevná jablíčka a zabarvené listy.

Zvláštní savci – netopýři

Začátek nového školního roku patřil bližšímu poznání drobných živočichů – netopýrů. S žáky 1. stupně jsme si sdělili poznatky o životě netopýrů, jejich schopnostech a zmínili jsme, čím se živí, kde žijí, jak se starají o potomky. Žáci měli možnost složit puzzle jednotlivých stanovišť netopýrů (půda, kostelní věž, jeskyně…) a na konci si každý ztvárnil svého netopýra.

Výtvarný projekt „živly“

Dne 24. 6. 2020 byl realizován výtvarný projekt na téma živly. Žáci byli rozděleni do skupin, kde týmově zpracovávali dané téma. Každá skupina měla vyčleněné zadání jednoho z živlů – oheň, voda, vzduch, země.

Žáci se výtvarně projevovali na velký formát, jako výtvarný prostředek byla použita temperová barva. Při práci byl kladen důraz na kreativitu, samostatnost a vzájemnou spolupráci. Při realizaci pracovali žáci se zaujetím, formou diskuse řešili individuální názory tak, aby dosáhli společného cíle. Při tvůrčí krizi byla poskytnuta podpora. Všech vzniklá díla lze považovat za zdařilou formu výtvarného projevu a osobitého sdělení autorů. Žáci se vyjadřovali symboly, gestickým projevem, expresivním způsobem, snaha o popisný projev se smyslem pro detail. Barvy a jejich používání představovaly jednotlivé živly. Na závěr realizace byla jednotlivá díla prezentována jejich autory.

Mezinárodní den mateřského jazyka

Před blížícím se odjezdovým dnem žáků jsme stačili společně oslavit Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento významný den připadá na 21. února. Na dopoledne jsme měli pro žáky připravené zábavné hrátky s českým jazykem, jako např. přesmyčky, skládání rozstříhaného textu, podle otázek uhodnout co se skrývá na obrázku, skládání slov, doplňování přísloví atd. Některé úkoly byly spojené s pohybem. Žáci nejdříve potřebné kartičky s informacemi hledali, a teprve potom úkol mohli řešit. Zapojovali své smysly (zrak, sluch, hmat), fantazii, představivost, logické úvahy apod.

Jednotlivé úkoly se žáci snažili vyřešit co nejlépe a v co nejkratším čase. I přes velké odhodlání všech, konečný výsledek byl téměř nerozhodný. Lišil se pouze jedním bodem.

Tento den jsme si všichni příjemně užili.

Valentýn (14.únor)

Dne 14. února si připomínáme úmrtí biskupa Valentýna, který byl svatořečen zřejmě v raném středověku. Mezi jeho atributy například patří: ptáci, růže, meč atd. S žáky jsme si pověděli, že dodnes není jasné, který mučedník je pravý Valentýn. Dále se dozvěděli o skutcích, které vykonal (vyléčil slepou dívku, tajně oddával).

Protože symbolem sv. Valentýna je srdce, žáci si vyrobili právě tento typický symbol.

Ochutnávka s Bovýsem

V prvním únorovém týdnu jsme obdrželi od firmy BOVYS, která nás po celý školní rok zásobuje ovocem a zeleninou, ochutnávku exotického ovoce.

Žáci tak měli možnost se seznámit s různými druhy méně obvyklého ovoce, jako je např. nashi, pitahaya, mango, granátové jablko, mochyně a další.

K bližšímu poznávání ovoce sloužila Bovýskova mapa, kde bylo pěkně a přehledně vidět z jakých koutů světa dané plody pochází. Další informace mohli žáci načerpat z jednotlivých letáčků s informacemi o každém druhu ovoce.

Nejvíce se žáci těšili na ochutnávku a v krátké době byly připravené kousky ovoce pryč. Podle reakcí a komentářů žáků bylo patrné, že některé druhy ovoce znají, naopak jiné ochutnali poprvé.

Děkujeme firmě BOVYS za zajištění ochutnávky a zaslané materiály, které seznamování ještě podpořily.

Hostina

Sýkora modřinka pozvala na hostinu své ptačí kamarády. Připravila pro ně zdravé mlsání: pro strakapouda velkého semínka ze slunečnice, pro kosa rozinky, pro vrabce směs semínek s vločkami a pro sojku oříšky… Žáci se seznámili se všemi druhy semínek. Dozvěděli se také zajímavosti o sýkorce modřince, která je častým návštěvníkem krmítek. Její potrava se skládá v létě z pavouků i mšic, na podzim si pochutná na bobulích a v zimě na olejnatých semenech.

Den povědomí o tučňácích

Den povědomí o tučňácích připadá na 20.1. S žáky jsme si povídali nejen o tom, že tučňáci patří mezi obdivuhodně hravá stvoření, ale jsou jedni z mála tvorů, kteří dokáží přežít a dokonce vychovávat mladé poblíž jižního polárního kruhu. Žáci 1.stupně si vytvořili postavičky tučňáků (téma: „Vládcové jižního polárního kruhu“).

Projekt „Léčba četbou“

Celoroční projekt „Léčba četbou“ pokračuje již pátým měsícem. Formou krátké recenze žáci hodnotí svoje oblíbené knihy. Hodnocení slouží jako doporučení pro ostatní žáky. Celý projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti.

Vánoční dílničky

Tradiční vánoční dílničky jsou oblíbeným zpestřením adventního období. Žáci si vyrobili rozmanité dekorativní ozdoby a vyzkoušeli si zajímavé výtvarné techniky. Vznikla celá řada velmi hezkých ozdob: originální sob z květináče, zářivá hvězda z papíru a vlny, roztomilý sněhulák ze dřeva, ozdobený vánoční stromeček, přáníčko (ruční tisk), Ježíšek ve skořápce ořechu…Nechybělo povídání o legendě křesťanských vánoc – narození Ježíše.

Vesmír

V listopadu při hodinách přírodovědy jsme v 5. ročníku probírali téma„Vesmír“. Po přečtení a vysvětlení učiva v učebnicích jsme využívali i další materiály (obrázky, encyklopedie, atlasy, globus hvězdné oblohy atd.).

Na závěr bylo zařazeno společné tvoření z polystyrenových koulí, barev a papíru. Žáky práce bavila, byli tvořiví a snaživí. Výsledek bude zdobit naši nástěnku na chodbě.

Svatý Martin

V pátek 8. 11. 2019 jsme věnovali vyučovací hodinu svatému Martinovi. Na začátku jsme si řekli:

  • kdo byl Martin
  • zda to byla skutečná postava
  • pranostiky, které se váží k 11. listopadu
  • typické pokrmy na tento svátek (rohlíčky, husa, víno)
  • naučili jsme se básničku o svatém Martinovi
  • rozstříhanou báseň jsme skládali po slokách
  • zazněla legenda o plášti doplněná obrázky
  • podána informace, že Martin je patronem hus

Na povídání jsme navázali pracovními činnostmi. Žáci si mohli vyrobit husu ze lžičky. Po vysvětlení postupu jsme se pustili do práce. Přes mírné obtíže se všem žákům výrobek vydařil. Tradice k svatému Martinovi nám připomíná nástěnka na chodbě.

Podzimní čas

Podzim nabízí širokou paletu odstínů. Teplé tóny listů nás inspirovaly k tvoření. Mladší žáci si vyrobili roztomilé housenky a skřítky „Podzimníčky“. Starší žáci vytvořili kytici.

Vchodové dveře do školy nám zdobí věneček s podzimními dekoracemi. Koncem října přibyla i vyřezaná dýně a nástěnka zaměřená na Halloween. Žáci dostali přepis „Namaluj své strašidlo“, který měli doplnit malým obrázkem.

Den české státnosti, Svátek sv. Václava

Ke konci září již tradičně vzpomínáme na českého knížete a patrona české země Václava I. Den před státním svátkem jsme s žáky hovořili o této významné postavě českých dějin a připomínali jeho nelehký život. K Václavovi neodmyslitelně náleží jeho rodiče Vratislav a Drahomíra, babička Ludmila, která ho vychovávala, bratr Boleslav, který ukončil jeho život.

Stručně jsme shrnuli veškeré informace o životě, vzdělání, vládnutí a smrti Václava. Jeho zásluhou bylo založení kostela sv. Víta v Praze a zachování suverenity českého státu. Žáci mohli na obrázku vidět jeho nejznámější sochu, která je dominantou pražského Václavského náměstí. Vše si mohli zopakovat ještě pomocí přečtení komiksu a vykreslením omalovánky s postavou sv. Václava.

Tažní ptáci – čáp bílý

Školní rok jsme zahájili miniprojektem s názvem Tažní ptáci – čáp bílý. S žáky I.stupně jsme si povídali o zajímavostech ze života čápů (způsob lovu, hnízdiště, péče o mláďata…). S žáky II. stupně jsme si ukázali na mapě důležité tahydo zimovišť v Africe. Pro ty, kteří si chtěli ověřit své znalosti o čápech, byl připraven test. Všichni zájemci si mohli složit čápa z papíru (origami). Mladší žáci si vytvořili drobné ilustrace s motivem čápa.