Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizaceHlavní stránka » Archiv akcí a projektů ZŠ

Projekt Svět plný příběhů (japonská strašidla)

S projektem Svět plný příběhů jsme zavítali do Japonska. Žáci 4. a 5.ročníku pracovali v hodinách českého jazyka s textem, který je seznámil s japonskými strašidly. Dozvěděli se, že deštníkový duch (KASA – OBAKE) je zobrazován s jedním okem, dlouhým jazykem a jednou nohou místo rukojeti. Dále porovnávali typická česká strašidla s těmi japonskými. Na závěr projektu si žáci mohli vyrobit papírovou loutku a vybarvit omalovánky. Součástí projektu je mapa světa. Postupně v ní budeme vyznačovat země, které s našimi příběhy navštívíme. Už jsme zavítali do starověké Sumerské říše (dnešní Irák, Epos o Gilgamešovi) starověkého Řecka (Staré řecké báje a pověsti), starověké Číny (Konfucius, poezie).

Představujeme projekt Svět plný příběhů

V letošním školním roce je pro žáky připraven projekt s názvem Svět plný příběhů, který si klade za cíl rozvíjet čtenářskou gramotnost. Aktivně podporujeme zájem o knihy, protože čtení napomáhá i duševnímu zdraví dětí (např. redukuje stres).

V prostorách naší školy máme různě zaměřené knihovničky, které průběžně doplňujeme o zajímavé tituly. Čtením budeme rozšiřovat slovní zásobu, zlepšovat paměť a koncentraci. V hodinách českého jazyka se budeme věnovat tvořivé práci s texty.

Součástí celoročního projektu je také dílčí projekt s názvem Cesta kolem světa. Během přestávek se mohou žáci zapojit do různých pohybových aktivit. Aktivity jsou vybírány tak, aby žáci mohli rozvíjet zručnost rukou, trpělivost, koncentraci a postřeh. Pokud splní žák 3 aktivity, získá nejen malou odměnu, ale také posune figurku na herním plánu o 1 políčko. Hra byla inspirována knihou Julese Verna Cesta kolem světa za osmdesát dní. Žáci musí překonat osmdesát políček a dostat figurku co nejrychleji do cíle.  

Matematika jako hra

Dne 2. října 2023 jsme s žáky v rámci poslední vyučovací hodiny matematiky zrealizovali hru s názvem „Matematika jako hra „. Hra byla určena pro žáky 2. stupně základní školy a jejím cílem bylo zvýšit finanční gramotnost žáků a zároveň je seznámit s riziky hazardních her. Žáci měli k dispozici určitý obnos peněz, který mohli použít na nákup kartiček s různými úkoly, jako například slovní úlohy, algebrogramy, logické hádanky. Za správné vyřešení dostali odměnu v podobě několikanásobku vložených peněz, za špatné vyřešení o peníze za nákup otázky přišli. Hra se ukázala jako efektivní způsob, jak procvičit matematiku, byla zábavná a motivující. Kromě kartiček s úkoly mohli žáci využít i jednu aktivitu hazardní, která není jen o náhodě, ale žáci u ní musí dobře rozmýšlet každý tah. Proto ve většině případů, díky rychlosti udělají chybu a hazardní hru prohrají. Tato prohra má žákům ukázat, že hazardní hry nejsou cestou k snadnému výdělku a že rychle mohou přijít o získané peníze.  Žáci se při hře aktivně zapojili do výuky a měli možnost si vyzkoušet své matematické dovednosti v praxi. Na závěr nejlepší hráči vyměnily získané peníze za malou drobnost na památku.

Doba Rudolfa II. – Kdo najde GOLEMA?

Opět se přiblížil konec školního roku. Žáci, kteří přijíždějí na léčebný pobyt v tomto termínu, již mají učivo probráno, učebnice odevzdané, ale i přesto se najdou oblasti, ve kterých mohou své znalosti prohloubit nebo zopakovat. Za tímto účelem jsme pro žáky připravili závěrečnou hru odehrávající se v 16. až 17. století, kdy v hodnosti císaře Svaté říše římské byl Rudolf II. Habsburský. Hlavní děj celé hry byl přenesen do tehdejší Prahy, která se za vlády Rudolfa II. stala sídelním městem. Žáci se na úvod seznámili s Rudolfem II. i jeho dvorem. Také vyslechli informaci o ukrytí pověstného GOLEMA. Po úvodní prezentaci již následoval první úkol, který spočíval ve vytvoření plánu Prahy. Později byl využit pro další úkol, ve kterém jednotlivá družstva čekaly nástrahy například v podobě záludných otázek z Rudolfova života. Po tomto výtvarném úkolu již následovaly aktivity sahající do různých oblastí a prověřující vědomosti a dovednosti žáků. Některé činnosti byly zaměřeny na jednotlivce z týmu, jiné naopak podněcovaly k vzájemné spolupráci.  Celé herní soutěžení bylo doplněno informacemi týkajícími se vždy některé významné osobnosti z tohoto období, jako například Johannes Kepler, Tycho Brahe atd. Celé klání vyvrcholilo poslední školní den, kdy nejlepší družstvo získalo potřebné indicie pro odhalení tajemství o ukrytí GOLEMA. Jak celá hra probíhala, můžete vidět na následujících fotografiích.

Den Země a Světový den životního prostředí

V měsíci červnu jsme ukončili miniprojekt ke Dni Země.  Při této příležitosti jsme si připomněli, že rok 2023 je jubilejním 50. výročím Světového dne životního prostředí. Výročí bylo zaměřeno na řešení znečištění životního prostředí plasty.

V konaném workshopu žáci odhadovali, za jak dlouho se rozloží jednotlivé výrobky v přírodě. Uvědomili si, že některé i velikostí malé se mohou v přírodě rozkládat velmi dlouho (např. obyčejná žvýkačka až 50 let). Pro mnohé žáky bylo překvapením, že výrobky ze skla a polystyrenu se nemusí rozložit vůbec.  Další workshop byl zaměřen na rozmanitost fauny a flory naší planety, kdy žáci rozdělovali jednotlivé živočichy a rostliny do různých biomů.

Netradiční hodina matematiky

V pátek 9. 6. 2023 jsme poslední vyučovací hodinu matematiky věnovali netradičním úlohám. Žáci 7. ročníku až střední školy měli za úkoly postupně vyřešit co nejvíce hádanek, logických a matematických úkolů připravených předem na kartičkách. Kartičky si postupně předávali. Na vyřešení měli celkem třicet minut, posledních patnáct minut bylo vyhrazeno na kontrolu vyřešených úkolů a následné ohodnocení vítězů. Nejlepší řešitelé si na památku odnesli píšťalku.

Kartičky a odměny

Den matek

Druhou květnovou neděli slavíme v Česku svátek maminek. V tento den dávají děti maminkám květiny nebo jiné pozornosti. Většina dětí se je snaží  vyrobit vlastnoručně, proto i my jsme v pátek věnovali dvě vyučovací hodiny tvorbě drobných dárků pro maminky. Děti se do pracovních činností zapojily s velkou radostí. Z první hodiny si odnášely obrys vlastní ruky a uvnitř měly malé srdíčko s krátkým přáním pro maminky.  V další hodině se věnovaly stříhání, omotávání vlnou, sestavování jednotlivých srdíček  a dozdobení mašličkou.

Ať se maminkám líbí!!!

Chystáme se na Velikonoce

S žáky prvního stupně jsme se připravovali na nadcházející jarní svátek.  V prvouce jsme probírali téma jaro a s ním související Velikonoce. Žáci byli seznámeni s tradicemi a dodržovanými zvyky (pečení mazance, beránka, jidášů, pletení pomlázky, malování kraslic, zasetí osení atd.). Připomenuty byly názvy jednotlivých dnů Pašijového týdne od Škaredé středy do Pondělí velikonočního.

 Mohli si vytvořit originální zápichy ve tvaru vajíček.  

S žáky prvního ročníku jsme si ve středu před velikonočními prázdninami vyrobili malou papírovou dekoraci k Velikonocům. Jednalo se o zajíčka, který nese věneček z vajíček. Žáci se do výroby zapojili s radostí, což bylo vidět i na jejich chuti k práci.   Během poslední školní přestávky měli žáci možnost hledat ukryté zajíčky na chodbě školy. Kdo mezi prvními všechny objevil, byl odměněn figurkou zajíčka.

Podporujeme čtenářskou gramotnost

Naši školní knihovničku jsme od ledna 2023 nově uspořádali do tematických skupin podle čtenářské úrovně a žánru. Žáci si mohou půjčit knihy na celou dobu léčebného pobytu. K orientaci jim pak slouží barevný rozcestník.

Nezapomněli jsme také na studenty středních škol, pro které jsme vybrali především povinnou četbu k maturitě. V jednotlivých učebnách jsou umístěny další volně přístupné knihy. Žáci mohou během výuky nahlížet do knih i časopisů. Různě zaměřené encyklopedie nám slouží jako pomůcky do hodin.

Veselé zoubky

I naše škola se zapojila do dm preventivního programu „Veselé zoubky“, který je určen pro žáky 1. třídy. Po zaslání přihlášky jsme obdrželi potřebné materiály pro výuku prevence zubního kazu – plakát, samolepky, pracovní listy, preventivní tašky pro žáky s produkty péče o zoubky a hlavně doporučený návod průběhu hodiny.

VV úterý 7. března jsme si s žáky nejprve povídali o zoubcích, k čemu je máme, jak se během života o ně starat, zmíněná byla péče o zoubky mléčné a trvalé. Také jsme si vysvětlili, jak předcházíme vzniku zubního kazu a o důležitosti preventivních prohlídek u zubního lékaře.  Poté žáci zhlédli pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Následovalo plnění úkolů na interaktivní tabuli. Přešli jsme na rozdání pracovních listů a společně v nich řešili zábavné úkoly, např. žáci vyhledávali rozdíly na dvou obrázcích, doplňovali křížovku, spojovali čísla, aby vznikl obrázek, vybírali správný kartáček atd.  Nakonec žáci obdrželi preventivní taštičky se zubním kartáčkem, zubní pastou, přesýpacími hodinami pro čištění zubů, žvýkačkami bez cukru a samolepkou.   Žákům se hodina líbila, dozvěděli se mnoho užitečných informací a s potěšením si odnesli taštičky i vyplněné pracovní listy.

Masopust

K zimním měsícům od svátku Tří králů až do Popeleční středy náleží oslavy masopustu. Neodmyslitelně k němu patří pořádání hostin, zabijaček, tancovaček a konal se pestrý průvod masek. Pro některé lidi se stal masopust zapomenutou tradicí, ale my jsme si ji chtěli s žáky alespoň v krátkosti připomenout.

Začali jsme úvodním sdělením o tučném čtvrtku se spoustou jídla ze zabijaček, o masopustní neděli s dozlatova upečenými koblížky, o masopustním úterý s průvodem maškar až po pochovávání basy na konec veselice.

Pokračovali jsme hádáním typických obrázků patřících k masopustu, které se postupně po částech odkrývaly na interaktivní tabuli. Poté žáci hledali jednotlivé útržky textu básně a snažili se složit celý text. Na tabuli byly připraveny obrázky typických maškar. Žáci měli určený čas, po který mohli dané obrázky sledovat, než se tabule zavřela. Cílem bylo zapsat všech dvanáct. Na závěr akce si mohli žáci vyrobit masku na oči z papíru, kterou si každý vyzdobil dle své fantazie a tvořivosti.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Již tradičně jsme zařadili před vánočními prázdninami tvořivé dílničky, ve kterých si žáci mohli vyrobit dárečky pro své blízké. Na čtyřech stanovištích byly připraveny známé i méně známé výtvarné techniky. A co si všechno mohli žáci vytvořit?

 • andílky a stromečky z papíru, vlněné zimní čepičky, přáníčka (monotisk), jednoduché motivy vytvořené  3 D perem (vánoční stromeček, hvězda, vločka)…

Pro žáky byly nachystány papírové taštičky (vyrobené na mechanickém lisu Big shot), které stačilo jen složit a dozdobit. Někteří žáci si vyzkoušeli poprvé práci s 3 D perem. (Jedná se o moderní techniku, která rozvíjí představivost, jemnou motoriku a kreativitu.) Atmosféru vánočních dílniček umocňoval nejen papírový betlém ilustrátora Karla Franty, ale také kratičké povídání o narození Ježíše Krista.

PROJEKT: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ – HLAVNÍ POSTAVA

V měsíci prosinci jsme pokračovali v našem celoročním projektu TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ. Tentokrát jsme se zaměřili na hlavní postavu. Pracovali jsme s těmito texty: Hungry games – Aréna smrti (Suzanne Collinsová) a  Odysseia (Homér). V hodinách slohu jsme si vysvětlili rozdíl mezi vnitřní a vnější charakteristikou. Žáci poté plnili různé úkoly, které se k charakteristice vztahovaly (ŽIVOTABÁSEŇ, užívání přídavných jmen atd.) V mluvnici jsme zařadili hravé úkoly na rozvíjení slovní zásoby (např. slova odvozená od slova hlad, přirovnání, frazémy…), v literatuře byl pro žáky připraven pracovní list (práce s textem) a  vytvořili mentální mapu (klíčové slovo ODVAHA).

Projekt: TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ (PŘÍBĚHY SE ZVÍŘECÍM HRDINOU)

Projekt Tajemství příběhů pokračuje! Tentokráte jsme pracovali s příběhy, ve kterých vystupuje zvířecí hrdina. Nechali jsme se inspirovat knihami Myši patří do nebe, O chytré kmotře lišce a Ezopovými bajkami. Motiv lišky a myši jsme zpracovali ve výtvarné dílničce různými technikami (origami, kresba, papírová loutka). Žáci 3. a 4. ročníku postupně vypracovávali úkoly, které vycházely z četby knihy O chytré kmotře lišce. Žáci 6. ročníku se seznámili s Ezopovými bajkami. Vysvětlili jsme si pojmy: bajka, přirovnání a ponaučení. Prvňáčkům a druháčkům bylo  z knihy Myši patří do nebe předčítáno. Děti příběh zaujal a na pravidelné čtení se těšily.

Začíná podzim

Přesně první podzimní den 23. 9. jsme se začali s žáky zabývat podzimními tématy. Nejenom v rámci prvouky, ale i ve volných chvílích. Žáci byli upozorněni na typické znaky podzimu – změna počasí, oblékání, změny v přírodě, sklizeň ovoce a zeleniny, chování živočichů atd. Vytvořena byla prezentace, kde bylo vše podstatné shrnuto. Žáci si mohli informace společně zopakovat.

K lepšímu porozumění dostávali žáci drobnější úkoly tvořivé i vědomostní. Např. jsme kreslili jablíčka, omotávali vlnou šablony listů, vykreslovali jablíčka, hrušky a dýně formou mandal. Žáci vypracovávali „Pětilístek“ na téma Podzim, doplňovali k podzimnímu obrázku všechno, co je napadne, když se řekne roční období podzim.

Připomněli jsme si svátek sv. Václava, podívali se na krátký kreslený film o jeho životě a na chodbě byla vytvořena nástěnka.

Projekt TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ – JAK VZNIKÁ PŘÍBĚH

Vypravování patří mezi oblíbené slohové útvary. Rozhodli jsme se, že budeme naše příběhy vyprávět netradičně – formou VIZUÁLNÍHO VYPRÁVĚNÍ. Nejdříve jsme zhlédli krátký animovaný film. Všímali jsme si především struktury příběhu: ÚVODU, ZÁPLETKY, VYVRCHOLENÍ, ZVRATU, ZÁVĚRU a HLAVNÍCH POSTAV. Žáci si uvědomili, že hlavní postava ovlivňuje děj.

Poté jsme si položili otázku: CO KDYBY…? Co kdyby naše škola začala během pár minut stoupat k obloze? Co kdyby se začala rychle zvedat hladina moří? Co kdyby jedovaté chemikálie, které unikly z továrny, způsobily mutaci hmyzu?…Skupinky zapojily fantazii a vznikly podařené příběhy, v nichž žáci uplatnili své znalosti o struktuře příběhu a hlavní postavě.

Projekt TAJEMSTVÍ PŘÍBĚHŮ (FRANTIŠEK Z ASSISI)

František z Assisi, zakladatel žebravého řádu františkánů, je patronem a ochráncem zvířat. Jeho svátek jsme oslavili 4. října. Na tento den připadá Světový den zvířat. Život tohoto oblíbeného světce žáci zpracovali formou vizuálního vyprávění (vyprávění za pomoci obrázků). Vybrali jsme zajímavé životní momenty a poté žáci vytvořili ilustrace (kresba, koláž). Žáci zjistili, že obrázek pomáhá zapamatovat si určitou událost. Vizuálním příběhům se budeme nadále věnovat v hodinách slohu.

Představujeme projekt Tajemství příběhů

Každý školní rok se věnujeme v hodinách českého jazyka a literatury rozvoji čtenářské gramotnosti. Letos je pro žáky připraven projekt Tajemství příběhů. Cílem projektu je za pomoci nejrůznějších postupů, dovedností a strategií naučit žáky, aby porozuměli textům. Žáci mohou rozvíjet čtenářské dovednosti také sami. Ve škole máme školní knihovničku, kterou průběžně doplňujeme. V loňském školním roce jsme založili výstavku knih v učebně českého jazyka a literatury. Zde žáci najdou nejen knihy, ale také časopisy. Příběh vlka je první z dílčích projektů. Čtenářské aktivity vycházely z textů knihy Moudrost vlků od Elli H. Radingeré a Ezopových bajek. Téma jsme také zpracovávali ve výtvarné dílničce (origami), v zeměpisu (NP Yellowstone) a zabrousili jsme také do environmentální výchovy (ochrana vlků).

Finanční gramotnost

Ve čtvrtek 8. září jsme si s žáky druhého stupně připomněli „Den finanční gramotnosti“. V rámci hodiny matematiky se rozdělili na menší skupinky a založili si vlastní firmu. Aby získali co největší kapitál, vyráběli z papíru geometrické tvary, které následně prodávali bance. Banka tvary nakupovala v předem stanovené hodnotě, ale jen za předpokladu, že splňovaly zadané parametry. Někteří žáci přemýšleli, jak rychle přijít k finančnímu kapitálu, proto jim banka nabídla hru, ve které mohli získat několikanásobek vkladu. Hra však nebyla založena jen na náhodě, ale na logice. Snahou bylo žákům ukázat, že hrou nedosáhnou rychlého vybudování firmy. Většina žáků se nenechala zlákat rychlým ziskem a do hry se nezapojila, ale našli se i výjimky. Velmi rychle zjistili, že takto opravdu firmu nevybudují, a tak se raději zaměřili na výrobu geometrických tvarů.

Začátek školního roku

Školní rok 2022/2023 jsme zahájili ve čtvrtek 1. září s 44 žáky. Jednalo se o žáky, kteří strávili na léčebném pobytu během měsíce srpna část volných prázdninových dnů a 9 dnů navštěvovali naši školu.

Neměli s sebou žádné učebnice ani zadanou látku k probírání. Připravovali jsme pro ně opakování učiva v jednotlivých předmětech. Jeden den byl věnován projektu Den netopýrů.

Nejdříve žáci zhlédli prezentaci na interaktivní tabuli, kde se dozvěděli důležité informace.

 • o stavbě těla,
 • o potravě,
 • o rozdílu mezi netopýry a vrápenci,
 • jaké druhy netopýrů u nás žijí,
 • o jejich schopnosti echolokace, hibernaci,
 • o rozmnožování,
 • čím jsou netopýři ohroženi a že patří mezi chráněné živočichy.

Všechny tyto poznatky mohli žáci zúročit při odpovědích na připravené otázky nebo vybírali správnou odpověď ze tří možností. 

Další aktivitou bylo hledání dílů z rozstříhaného textu, který měli složit. Hádali přesmyčky, skládali puzzle (různá netopýří zimoviště).  Losovali slova, která měli buď nakreslit, nebo předvést pomocí pantomimy a ostatní se snažili slovo uhodnout.

Dopoledne se vydařilo a žáci získali rozšiřující poznatky o životě savců, kteří umí létat. Během tohoto dne se vystřídali aktivity na rychlost, postřeh, manuální zručnost, paměť, pozornost a důležitá byla i spolupráce všech žáků. 

Putování po krajích ČR

Přichází poslední dny školního roku a žáci, kteří nastupují v tomto závěru na léčebný pobyt, již mají učivo probrané, učebnice odevzdané, známky uzavřené. Jak bývá zvykem, volíme pro ně aktivity a činnosti, které u nich rozvíjí kompetence komunikativní, pracovní, sociální a kompetence k řešení problémů. V každém roce se snažíme vybrat jiné téma a pomocí nenásilných aktivit je žákům přiblížit. Pro letošní rok jsme zvolili „Putování po krajích ČR“. Žáci si na začátku vylosovali jeden ze čtyř vybraných krajů a pokoušeli se jej co nejlépe zpracovat do mapy a z dostupných informací sestavit prezentaci.  Jejich prostřednictvím měli přiblížit tento kraj ostatním žákům. Každé družstvo přistoupilo k úkolu po svém. Někteří si informace nastudovali a do mapy zakreslili jen několik základních bodů, jiní naopak využili možnosti potřebné poznatky zaznamenat do mapy a při prezentaci takto vytvořenou mapu patřičně využít. Našli se i tací, kteří se pokusili v krátkém čase a pomocí základních materiálů vytvořit mapu plastickou a některé prvky vymodelovat z papíru a do mapy je vlepit. Jak pracovali a s jakým výsledkem si můžete prohlédnout na následujících fotografiích.

Po prezentaci svých společně vytvořených map, již následovala první soutěž, v níž mohli žáci uplatnit právě získané informace. U aktivity byla zapotřebí spolupráce celého družstva, nejenom při rozhodování kolik bodů na otázku vsadit, ale hlavně při určování jaká je správná odpověď. Často se třeba stávalo, že bylo více názorů, a proto bylo důležité tyto názory posoudit a vybrat jeden, který přednesli jako svoji odpověď. A jak to tak bývá i v této soutěži se někdy družstvům dařilo více, někdy méně. Není však ještě konec roku a aktivity budou pokračovat, takže dosavadní vítězství či prohry ještě nic neznamenají.

A jak, že to pokračovalo? 

Od pondělí se jednotlivá družstva účastnila připravených aktivit.  Ze spíše vědomostních jmenujme například hru o korunu, ke které byl připraven herní plán a dvě hrací kostky.  Družstva se po hození první kostkou dozvěděla otázku.  Pokud žáci správně odpověděli, házeli druhou kostkou s pouze třemi čísly, aby určili, o kolik míst se posunou na herním plánu. Na cestě však kromě otázek na ně čekala i záludná políčka, kde si vylosovali, co dané znamená. Celá hra tak byla napínavá až do samotného konce. I když se družstvo dostalo těsně před cíl, ani tehdy nebylo rozhodnuto, že zvítězí. Nakonec se podařilo vyhrát týmu, u kterého se to až tak nepředpokládalo. Jako další stojí za zmínku hra železnice, kde na velké mapě České republiky s vyznačenými městy měla družstva za cíl spojit železnicí co nejvíce měst. Vzhledem k různým bonusovým kolům, byla bitva o stavbu železnic vedena do posledního okamžiku. Kromě těchto aktivit, musela družstva prokázat i zručnost například při házení kroužků na cíl nebo dopravování žetonů na konkrétní místo.

Na závěr každého bloku nesměly však chybět ani úkoly založené na štěstí, jako bylo třeba házení kostkami nebo losování dřevěných kostiček s čísly. I tyto oddychové aktivity byly družstvy velmi kladně přijímány a byl zde vidět soutěživý duch.

Ve čtvrtek na družstva čekaly poslední úkoly. Jejich prostřednictvím mohli žáci rozhodnout o konečném pořadí.  A protože se celá hra týkala České publiky, byly i tyto činnosti zaměřené na dané téma. Jedním z úkolů bylo poskládat puzzle. Zástupce z družstva vždy vylosoval jeden dílek a v časovém limitu jej umístil na mapu České republiky.

A jak to tedy vlastně všechno dopadlo?

Mezi ranními družstvy se na prvním místě umístil Liberecký kraj se 111 body, na druhém místě kraj Jihomoravský se 107 body, třetí místo potom obsadil kraj Vysočina s 94 body a na čtvrtém místě se 79 body kraj Ústecký. Z druhé skupiny družstev byl na prvním místě se 100 body kraj Liberecký těsně následovaný Ústeckým krajem a krajem Vysočina s 99 body, na čtvrtém místě skončil Jihomoravský kraj s 64 body. A protože se celé toto klání odehrávalo v Jihomoravském kraji, na vítězné družstvo čekal přívěšek ve tvaru kraje se zaznačeným krajským městem.

Logické a matematické hádanky

V závěru léčebného pobytu jsme s žáky, kteří měli zadané učivo z kmenové školy již probrané a procvičené, věnovali jednu hodinu matematiky logickým a matematickým hádankám. Hádanka byla přečtena, a kdo znal odpověď, přihlásil se. Pokud nikdo odpověď nevěděl, pokračovalo se další hádankou a na závěr jim byla prozrazena správná odpověď těch neuhodnutých. Někteří žáci tak získali více času si některé hádanky promyslet a odhalit správnou odpověď.

Projekt: KOUZELNÁ ZAHRADA

Do celoročního projektu Kouzelná zahrada jsme zařadili Mezinárodní den ptactva, který je slaven každoročně 1. dubna. K jaru neodmyslitelně patří ptačí zpěv a je v tomto období velmi působivý. Žáci 1. stupně si mohli vyrobit ozdobu do květináče – vyšívaného ptáčka. Mnoho dětí pracovalo s jehlou poprvé v životě. V hodinách českého jazyka jsme s žáky 4. a 5. roč. skládali básně. Vznikla básnická sbírka s názvem Život ptačí. Všechny básně jsme svázali do maličkých knížeček.

MINIPROJEKT: MEZINÁRODNÍ DEN ZDRAVÉHO SPÁNKU

Mezinárodní den zdravého spánku jsme si připomněli 21. března. Vysvětlili jsme si, že kvalitní spánek je důležitý pro naše duševní zdraví. Žáci se zajímali o to, proč se nám zdají sny a proč nás pronásledují noční můry. Žáci prvního stupně postupně vytvářeli ilustrace: Jak vypadá noční můra, Kouzelná peřinka a Pavoučkův sen. Děti si mohly vyrobit lapače snů, které si odvezly domů. Na závěr miniprojektu jsme napsali na lístečky své sny.

Sněženka podsněžník

V posledních únorových dnech jsme si s žáky všímali, že se již v zahrádkách objevili první poslové jara. Ano, mluvím o sněženkách, které začaly zdobit naše záhony.

Sněženky jsme si prohlíželi na obrázcích, poznávali jsme jejich stavbu těla a k tomu jsme splnili pracovní list. Žáci se dozvěděli, že sněženky patří mezi ohrožené druhy, jsou zvláště chráněné. Nesmí se trhat, ničit, poškozovat, ani vykopávat a přemísťovat. Přesvědčili jsme se o účincích pokusu s inkoustem. Do vázičky se sněženkami jsme nalili inkoust a po nějakém čase se květy sněženek obarvily domodra. Vyzkoušeli jsme, jak květy přijímají vodu.

Někteří žáci hledali schované sněženky na pracovním listu, menší žáci skládali slovo sněženka z písmenek.    Poslední úkol se týkal životního cyklu sněženky od cibulky až po kvetoucí rostlinu. Jednotlivá stádia žáci řadili za sebou a potom nalepili.

CESTY HRDINŮ: SVATÝ VALENTÝN

Den svatého Valentýna se slaví každoročně 14. února. Také letos si mohli žáci vyrobit dárek pro své blízké. Motivem bylo stylizované srdce – symbol lásky. Připomněli jsme si, že právě v tento den zemřel biskup Valentýn na popravišti. Podle legendy totiž tajně oddával páry.

PROJEKT: CESTY HRDINŮ – POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ

Letos jsme si připomněli 160. výročí úmrtí nejznámější české spisovatelky Boženy Němcové. V hodinách čtení jsme četli pohádky této slavné spisovatelky. Žáci mnohé pohádky znali z filmových adaptací. Ve čtenářských dílnách byly pro žáky připraveny soutěže se zajímavými úkoly (luštění tajenek, skládání rozstřižených obrázků pohádkových postav, práce s textem pohádky, tvorba ilustrace atd.) Žáci si vyzkoušeli psát husím brkem a ocelovým perem, kterým již psala B. Němcová.

Den bezpečnějšího internetu

Dne 8. 2. 2022 jsme si připomněli s žáky „Den bezpečnějšího internetu“. Tento mezinárodní den se slaví vždy druhé úterý v únoru už od roku 2004. Snahou tohoto dne s tématem „Společně za lepší internet“ je propagovat bezpečné a pozitivní využití digitálních technologií, zejména u dětí a mladých lidí.

V hodinách jsme si s žáky připomněli několik základních pravidel bezpečného pohybu v prostředí internetu. Rovněž jim byla poskytnuta informace, že spousta institucí připravila k tomuto dni informační materiály a videa, které mohou žáci shlédnout a doplnit si tak další informace, jak se na internetu chovat., Například Policie ČR na stránkách https://www.policie.cz/clanek/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-kvk-zpravodajstvi-den-bezpecnejsiho-internetu-2022.aspx zveřejnila pravidla pohybu v prostředí internetu prostřednictvím čtyř krátkých spotů.

VARIACE NA TŘI KRÁLE (6. LEDNA)

Krátce po narození Ježíše přišli z Východu tři mudrci a přinesli mu dary zlato, myrhu a kadidlo. Tyto dary měly symbolický charakter: zlato je symbol bohatství, myrha léčitelství a kadidlo úcty.  Tato událost se stala námětem pro naše dílničky. Prvňáčci a druháčci si vyrobili prostorové loutky, žáci 3. až 5. ročníku vytvořili papírové loutky. Připomněli jsme si text tříkrálové koledy „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám“.

V tento den také začíná masopustní období.

Vánoční dílnička

Již tradičně patří poslední prosincové hodiny vánočním dílničkám. Na začátku akce byly připomenuty vánoční zvyky. Také letos jsme pro děti připravili spoustu tvořivých aktivit. Žáci si mohli vyrobit vánoční věneček z drátků, věneček z papíru, andílka z bavlny, loutku andílka, papírovou vánoční kouli, stromeček z vlnité lepenky, přáníčko, vánoční 3D stromeček, ozdobu z šišky, či novoroční přání formou monotisku. Všechny výrobky si odvezli domů, aby je mohli darovat svým blízkým.

Netradiční hodina matematiky

V rámci jedné hodiny matematiky jsme s žáky prvního stupně opustili běžné příklady z učebnic a pracovních sešitů a pustili se do řešení praktických úloh ze života a z pohádek. Vzhledem ke spojeným ročníkům byly příklady voleny s různou obtížností. Využity byly náměty a pracovní listy z Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Každý z žáků si mohl vybrat úkoly podle svých schopností. A i když to nebylo bráno jako soutěž, snažili se všichni vyřešit co nejvíce úkolů. Celá hodina probíhala v klidné atmosféře a žáci se velmi aktivně zapojovali do připravených aktivit.

Neobvyklé poznávání písmenek

V hodinách českého jazyka jsme využili v 1. třídě razítek. Žáci měli za úkol udělat arch s písmenky, která již znají. Razítko s daným písmenem hledali mezi ostatními, pro ověření znalosti písmeno přečetli a poté mohli natisknout. Tato netradiční činnost děti velmi bavila a zároveň si procvičovali své znalosti.

VÝUKA POHMATEM

Jan Amos Komenský zastával názor, že ke správnému osvojení učiva je nepostradatelné zapojení všech smyslů. Děti se touží dotýkat věcí, které jsou něčím zajímavé. Proto učitelé přinesli do hodin prvouka (3. roč.) spoustu zajímavých přírodnin, surovin (polotovarů) a netradičních výrobků. Žáci měli příležitost zjistit, jak měkoučká a hřejivá je vlna z ovečky. Viděli, co se může vyrábět z bavlněných, vlněných a lněných přízí. Zájemci mohli ochutnat třtinový cukr. Žáci pohmatem zjišťovali, jaký je rozdíl mezi kůží a kožešinou. Většina dětí poprvé v životě viděla len, vosí hnízdo, či surový včelí vosk. Na závěr si žáci vytvořili vzorník surovin a polotovarů.

REJ ANDĚLŮ A ČERTŮ

S příchodem Mikuláše začíná v naší škole vánoční nálada. Letos žáci vytvořili figurky andělů a čertů. V hodinách čtení jsme se věnovali textům, ve kterých se objevovaly motivy zimy a Vánoc. Žáci se dozvěděli, že svatý Mikuláš byl oblíbený už za svého života. Zachraňoval nejen nespravedlivě obviněné, ale také proslul štědrostí a laskavostí.

Projekt: CESTY HRDINŮ – SVATÝ MARTIN

Ve čtvrtek 11. listopadu děti vyhlížely z oken, zda přijede Svatý Martin. Sněhu jsme se nedočkali. Mladším žákům se líbila legenda o plášti. K této legendě vytvořili ilustrace. Vysvětlili jsme si, proč k Svatému Martinovi patří různé atributy (bílý kůň, meč, plášť, biskupská mitra a berla). Žáci si také mohli vyrobit loutku husy, ti starší nakreslili ruky zajatce. Svatý Martin je totiž jejich patronem.

Představujeme projekt CESTY HRDINŮ (ČETBA JAKO DOBRODRUŽSTVÍ) – SVATÝ VÁCLAV

Hlavním cílem projektu je podporovat čtenářskou gramotnost žáků. Dále chceme pomocí různých čtenářských aktivit rozvíjet u žáků schopnost porozumět psaným textům. Naše škola je zřízena při dětské léčebně a právě četba podporuje duševní zdraví dětí. Čtení knih funguje nejen jako prostředek proti stresu, ale čtení knih nás učí dlouhodobě se soustředit. Naši školní knihovničku průběžně obohacujeme o nové knihy. Projekt jsme zahájili tématem: SVATÝ VÁCLAV. Žáci vytvořili mentální mapu. Zajímavé informace ze života našeho světce zpracovali formou grafických organizérů a  ilustrací.

Desatero pro primární prevenci

Naše škola se zapojila do projektu Desatero pro primární prevenci, který je podporován MŠMT ČR a organizuje jej spolek Presafe z.s. Projekt je určen pro žáky druhého stupně a studenty stření školy. Projekt si klade za cíl předcházet rizikovému chování žáků ve školách a školských zařízeních, a to pomoci série deseti videoklipů, které se zaměřují na důležitá témata primární prevence, jako jsou šikana, užívání tabákových výrobků, stalking, syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte, drogy a další. Každý díl je v délce 8 – 12 minut. Součástí projektu jsou také on-line kvízy, aby si žáci mohli ověřit své znalosti o dané problematice.

Finanční gramotnost

V pondělí 6. září jsme si s žáky druhého stupně připomněli den finanční gramotnosti, který je vyhlášen na 8. září. V rámci hodin matematiky žáci řešili různé příklady ze světa financí, a to jak klasickou formou, tak v podobě různých her například binga, finanční matematické hry – procenta.

WORKSHOP – BOGOLAN

Ve čtvrtek 2. září 2021navštívila naši školu paní lektorka z Olomouce Monika Tichá, aby dětem představila neobvyklou výtvarnou techniku. Bogolan je tradiční způsob barvení textilií bahnem. Žáci nanášeli obarvenou keramickou hlínu na bavlněnou látku špachtlemi a prsty. Motivem byly tzv. „adinkra“ – symboly z Ghany. Paní lektorka s sebou přivezla nádherně vyřezávanou nádobu – kalabasu, v níž Malajci přenáší mléko s krví. Na závěr nám ukázala, jak se dá z obyčejného šátku „vykouzlit“ sukně. Hotové textilie si žáci odvezli domů. Za umožnění přednášky spojené s tvořením děkujeme Místní akční skupině Boskovicko PLUS.

Voda na Zemi

Na poslední týden školního roku jsme již tradičně pro žáky připravili ke zpestření výuky různé aktivity, které si kladly za cíl obohatit žáky o nové poznatky. Tentokrát padla volba na téma „Voda na Zemi“. Pod dobu 6 dnů se žáci dozvídali různé zajímavosti o vodě, a to jak formou kvízů, hádanek, přesmyček, tak i vlastní prací s encyklopediemi a vyhledáváním informací na internetu. Kromě již zmíněných kvízů žáky velice bavilo výtvarné zpracování vody. Pro tento účel byly vybrány čtyři oceány. Žáci pomocí suché techniky a koláže měli za úkol co nejlépe danou oblast vystihnout. Dále si také připravili prezentaci, kterou na konci každá skupina přednesla. Vzniklé mapy můžete vidět níže.

A aktivity dále pokračuji.

Polytechnická hodinka

Ke konci pobytu jsme pro žáky osmého a devátého ročníku připravili  hodinu, kdy si mohli vyzkoušet, něco manuálně vyrobit z balzy.

Zvolili jsme téma dopravní výchovy a vše co se k tomuto tématu váže.

Připravili jsme pro ně šablonky osob, dopravních prostředků a značek. Protože nám přálo počasí, mohli jsme k vyrábění využít venkovní prostory, kde jsme měli umístěné ponky pro vyřezávání a opracovávání balzy. Venku bylo možné i vyřezané výrobky barevně dokončit.

Každý si mohl vyzkoušet, jak se řeže lupínkovou pilkou a následně si vyřezaný výrobek začistit smirkovým papírem. Po vyřezání následovalo malování výrobku pomocí akrylátových barev.

Žáci se do vyrábění aktivně zapojili, po vyzkoušení řezání si každý zvolil, co mu nejvíce vyhovovalo. Někdo vyřezával, někdo vybarvoval, předkresloval, opracovával, apod.

Z reakcí bylo vidět, že si polytechnickou hodinku opravdu užili.

Včelky

V tomto období byl zařazen do výuky projekt „Včelky“. Jeho cílem bylo, aby žáci lépe poznali život včel, jejich prospěšnost pro člověka a život v úle.

Věnovali jsme se různým aktivitám. Zhlédli jsme videa o životě včel, vyrobili včelí úl, vystřihli a slepili včelky, přečetli a poslechli příběh „Malá včelí královna“, složili puzzle, malovali včelky, prolistovali encyklopedie….

Žáci se dozvěděli, že včelky jsou užitečný a pracovitý hmyz, žijí v úle, kde lze spatřit dělnice, trubce a včelí královnu. Rozlišovali jednotlivé části těla včely, dále vývojová stádia včely, produkty (med, propolis, mateří kašičku, vosk).

Projekt byl zakončen vytvořením nástěnky, která nám bude připomínat strávené chvíle ve škole s včelkami.

Den matek

Každoročně druhá květnová neděle náleží všem maminkám.

I naši žáci připravili pro svoje maminky malou pozornost. K dispozici byly připraveny barvy na sklo a skleničky. Každý žák si skleničku vyzdobil dle své vlastní fantazie a nápadu. Namalované skleničky se po vložení čajové svíčky promění ve svícen.

DEN SLUNCE

Na začátku května (3. 5.) jsme si připomněli význam slunečního záření pro život na Zemi. Tématem jsme se zabývali celý měsíc. V hodinách českého jazyka vymysleli žáci 1. stupně hádanku na téma SLUNCE. Žáci 4. a 5. ročníku se pokusili o ilustraci. Prvňáčci vytvořili papírové loutky. Zajímavosti, které utkvěly dětem v paměti, jsme zaznamenali na výkres (v podobě SLUNCE).

Čarodějnice

Typickým českým zvykem je pálení čarodějnic v podvečer před začátkem května. V naší základní škole jsme na poslední dubnový den připravili pro žáky obou stupňů soutěže, které byly inspirovány čarodějnickými činnostmi. Nejdříve jsme vyzkoušeli paměť přítomných. Smyslem bylo poznat a zapamatovat si čtyři druhy bylin, z kterých čarodějnice připravuje lektvary. Potom sesbírat a složit recept na lektvar. Dále se řešily přesmyčky slov – začarovaná slova. Po přestávce jsme navázali cvikem hmatu. Vybrat pomocí hmatu a poznat předmět z čarodějnické chaloupky. Další úkoly se týkaly logiky, pozornosti na pracovních listech. Dle zájmu malých čarodějnic a čarodějů bylo nabídnuto i výtvarné a pracovní tvoření.

Den Země

Po příjezdu nových žáků jsme vyčlenili časový prostor na připomínku svátku Den Země.

Žáci zavzpomínali na předchozí roky a podělili se o své zážitky. Většina z nich zmínila, že se věnovali úklidu kolem školy, hřiště, u lesa atd.

Dnešní den jsme využili různé pracovní listy s ekologickými tématy. První byl věnován již správnému výběru zboží při nákupu. I zde máme možnost ovlivnit množství odpadu a jeho další využití. Např. žáci se rozhodovali, zda je výhodnější používat igelitovou či látkovou tašku, úspornou nebo klasickou žárovku, vejce v papírovém či plastovém obalu a další.

Poté si zahráli na projektanty, neboť měli dokreslit obrázek náměstí s budovami, osvětlením, parkovištěm. Doplnit vše, co by zpříjemnilo život ve městě a uvítali by změny maminky s malými dětmi i staří lidé.  Záměrem bylo, aby si žáci uvědomili, že bez stromů, květin a další zeleně je prostranství smutné a nehostinné. I když, jsme se danému tématu nemohli věnovat delší dobu, přesto si myslím, že alespoň něco se žáci dozvěděli, vyzkoušeli a hlavně se budou k přírodě chovat ohleduplně.

HODY, HODY DOPROVODY, DEJTE VEJCE MALOVANÝ…

Velikonoční pondělí letos připadlo na 5. dubna.  Protože je vejce důležitý symbol Velikonoc, zaměřili jsme se na zdobení vajíček. Před velikonočními prázdninami žáci z 8. třídy vytvořili netradiční „kraslice“ v podobě fantastických ptačích mláďat. Žáci měli možnost si prohlédnout opravdové pštrosí vejce a porovnat jeho velikost se slepičím. V další výtvarné činnosti žáci napsali slova, která souvisí s velikonočními svátky.

MINIPROJEKT VRABEC DOMÁCÍ

Mezinárodní den vrabců jsme slavili 20.března. Cílem mini projektu bylo seznámit žáky s méně známými fakty o životě zástupce z čeledi vrabcovitých.  Žáci 1.stupně vytvořili obrázkovou mentální  mapu . Jádro mapy tvořilo sousloví „VRABEC DOMÁCÍ“.  Starší žáci se pokusili složit jednoduchou báseň.

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA v hodinách čtení a literatury

V hodinách čtení a literatury se mohou žáci 1. i 2. stupně setkat s čtenářskými dílnami, jejichž cílem je rozvoj čtenářské gramotnosti. Pro žáky jsou připravené pracovní listy, které jsou vytvořeny tak, aby rozvíjely oblast jazykového vzdělávání a komunikace. Zajímavé úkoly podporují aktivní čtení. Na základě četby se žáci učí analyzovat výstavbu textu, vyhledávají v něm potřebné informace, definují vypravěče, postavy, klasifikují druhy a žánry atd. Po celý školní rok mohou žáci psát minirecenze, ve kterých hodnotí své oblíbené knihy („TOP KNIHA“)

SLAVÍME VALENTÝNA

Oblíbený svátek je příležitostí, jak potěšit své blízké. Žáci vyrobili pro své rodiče, sourozence, prarodiče a kamarády drobné dárky v podobě střapce, srdíčka a ptáčka. Také se blíže seznámili s osudy světce Valentýna. Dozvěděli se, že obdarovával všechny mladé páry, které se u něj zastavily, květinami.

Den bezpečnějšího internetu 9. 2. 2021

V letošním školním roce jsme si opět připomněli celosvětový Den bezpečnějšího internetu (#SaferInternetDay). Tento den připadl na úterý 9. 2. 2021 a k přiblížení problematiky nástrah internetu jsme využili akci, kterou připravila Policie ČR na svém facebookovém profilu s názvem KYBERKINO. Na tomto profilu Policie ČR ve 30 minutových intervalech zveřejňovala krátká videa upozorňující na nástrahy online prostoru.

„My Tři králové jdeme k vám…“

Na začátku ledna (6. 1.) jsme si s žáky připomněli legendu, podle které tři mudrci (králové) putovali z východu, aby se poklonili právě narozenému králi. Před dvěma tisíci vyrazili na cestu BALTAZAR, MELICHAR a KAŠPAR a s sebou vezli drahocenné věci: zlato, kadidlo a myrhu. Karavana putovala v noci a řídila se hvězdami. Zvláště jedna hvězda zářila neobyčejně jasně…a dovedla je k cíli. Žáci poté zpracovali téma různými technikami (koláž, omalovánky…).

Ochutnávka s Bovýsem

Začátkem ledna nového roku měli žáci naší školy možnost ochutnat exotické ovoce, které jsme obdrželi od firmy BOVYS. Tato firma nás po celý rok zásobuje čerstvým ovocem a zeleninou.

S žáky jsme si ukázali a pojmenovali zaslané ovoce a zeleninu. S použitím přiložené mapy také zjistili, odkud dané plody pochází. Následně mohli vše ochutnat. Některé ovoce bylo pro žáky známé, například kiwi nebo granátové jablko, ale bylo zde i ovoce, jehož název slyšeli, ale ještě jej neměli možnost ochutnat, například mochyně (Physalis), bílá ředkev (mozarella). Není proto divu, že po rozkrájení bylo vše v krátké době pryč.

Děkujeme proto firmě BOVYS za zajištění této ochutnávky.

Společné tvoření

V předvánočním období jsme žákům základní školy zpříjemnili poslední chvíle pobytu tvořením. Žáci si mohli vyrobit spoustu krásných předmětů, které mohou darovat svým blízkým, nebo si je ponechat na památku.

Všichni se se zájmem za zvuku vánočních koled pustili do výroby. Vše potřebné měli nachystané u připravených stolečků. Vyrobit si mohli například zvoneček, skřítka, krabičku na malý dárek, vánoční stromeček, hvězdičku apod.

SVÁTEK SVATÉHO MIKULÁŠE

Na začátku prosince slavíme svátek svatého Mikuláše. Tato tradice je oblíbená u dětí, protože je s ní spojená bohatá nadílka. Pro mnohé je tento den plný emocí.

V hodinách literatury a čtení jsme si povídali o tomto zvyku. Žáci II. stupně ztvárňovali svou představu čertů pomocí kresby, mladší žáci vytvořili postavičky Mikuláše. Kdo měl zájem, vybarvil si portrét anděla.

Mikulášská soutěž o nejhezčího čerta

Začátkem prosince proběhla výtvarná soutěž mezi jednotlivými žáky, která byla tematicky zaměřená na motiv zobrazení čertů. Cílem bylo vytvořit obrázek čerta dle vlastní představy s využitím kresebných výtvarných prostředků linie, tvar a kolorovaná kresba. Děti individuálně zachytily různý charakter čertů, téma je zaujalo, pracovaly individuálně se zájmem. Do práce zapojily fantazii a kreativitu. Jednotlivé kresby byly na konci soutěže vystaveny a kolektivně ohodnoceny. Každé z dětí představilo svoji kresbu a současně vyjádřilo názor na práce ostatních. Každé z dětí vytvořilo originální kresbu, proto vítězi soutěže byli všichni zúčastnění.

Prevence návykových látek

Projekt prevence proti návykovým látkám proběhl v měsíci listopadu a byl zaměřen na tématiku zakázaných látek. Projektu se v rámci výtvarné výchovy zúčastnily děti ze starších ročníků. Svoje názory a postoje vyjadřovali formou kresby komiksu, plakátu nebo ve formě psaného textu. Děti pracovaly se zaujetím vzhledem k tomu, že se jich tato tématika bezprostředně dotýká, což vyšlo najevo při předchozí diskuzi během seznámení s tématem. Některé z dětí mají zkušenost z blízkého okolí prostřednictvím spolužáků, kteří inklinují ke konzumaci návykových látek, nebo pozorováním okolního světa. Všichni zúčastnění zaujali k tomuto negativní postoj, který se snažili sdělit výtvarnou formou.

Svátek Barborek

V den, kdy slaví svátek všechny Barbory, byla připomenuta již pro mnoho lidí zapomenutá tradice, a to trhání větviček z třešně či višně. Podle zvyku se právě 4. prosince má ze stromu uříznout třešňová větvička, která je nejen vhodnou dekorací, ale má i symbolický význam. Barborky lidé trhali už za pohanských dob a hádali podle nich, co se stane další rok. Do vázy si dávala větvičky svobodná děvčata. Když jim větvička do Vánoc rozkvetla, tak se v příštím roce měla vdát.

Není náhodou, že se větvička trhala tak, aby rozkvétala kolem období zimního slunovratu – 21. prosince. Květy připomínaly, že po zimě zase přijde jaro. Od dnešního dne zdobí větvička ve váze okno i v naší třídě. Budeme s žáky pozorovat změny na větvičce a netrpělivě čekat, zda pupeny rozkvetou.

Žáci byli seznámeni s tím, že tento zvyk doprovází i legenda o svaté Barboře, kterou její otec nechal věznit a poté také popravit, protože se nezřekla křesťanské víry. Cestou na popravu utrhla větvičku, která rozkvetla uprostřed zimy.

Barbora byla po smrti prohlášená za svatou a stala se patronkou horníků a řemeslníků.

Snad si tento zvyk žáci zapamatují, oblíbí a příští rok si jej zopakují. Máme co sledovat a zkrátit si tak čas čekání na Vánoce.

Svátek svatého Martina

V letošním roce jsme si s žáky opět připomněli tradice, které se váží k svátku Martina. Nejdříve si žáci doplnili křížovku, která jim v tajence prozradila, o čem si budeme povídat. Postupným střídáním jsme přečetli legendu vážící se k svatému Martinovi. Po seznámení s legendou jsme vyjmenovali zvyky, které k 11. listopadu patří: svatomartinská husa, svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a zmínili jsme i známá přísloví.

K danému svátku byla vytvořena i nástěnka, kde si žáci mohli v následujících dnech pročíst další zajímavosti a prohlédnout obrázky.

Podzimní tvoření – Brouci

Barevné podzimní listí nás inspirovalo k vytvoření pestrých brouků. Krovky jsme vytvořili z listů, které mají v této roční době kouzelné barvy. Vybírali jsme především listy se zajímavým tvarem a strukturou. Žáci poté dokreslili hruď, hlavu a tykadla. Nakonec vymysleli originální název brouka (např. Ferda červený, Tečkovník zelený, Lukáš velký, Listovník černotečkový, Járovník hnědý, Brouk ohnivák…).

MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ

MEZINÁRODNÍ DEN STROMŮ (20.10.) patří již tradičně mezi dny, které si v naší škole připomínáme. Letos žáci vytvořili PTAČÍ STROM. Protože úkryty ve stromech vyhledávají především ptáci, stal se náš strom příbytkem různých zpěváčků.

Jan Amos Komenský

V listopadu si budeme připomínat výročí 350 let od úmrtí významné české osobnosti – JANA AMOSE KOMENSKÉHO. Pro žáky je připraven celoroční projekt PUTOVÁNÍ S JANEM AMOSEM KOMENSKÝM.

Měsíc září – říjen: POUŤ ŽIVOTEM

Měsíc listopad – prosinec: DÍLO

Měsíc leden – únor: CELOŽIVOTNÍ SEN – NÁPRAVA LIDSTVA

Měsíc březen – duben: LABYRINT

Měsíc květen – červen: JAN AMOS KOMENSKÝ V 21.STOLETÍ

V měsíci září a říjnu se žáci seznámili s životními osudy Komenského. Starší žáci vyplnili úkoly v pracovním listu a vyzkoušeli si, jak se píše husím brkem. Mladší žáci se seznámili s různými portréty Jana Amose Komenského. (Poté si vybarvili omalovánky s portrétem J.A.Komenského)

Podzimní čas

V týdnu, kdy nastal první podzimní den, jsme se tomuto novému ročnímu období věnovali více. Nejen v prvouce jsme přiblížili typickou charakteristiku období pomocí obrázků, ale zapojili jsme i pracovní a výtvarné činnosti. Žáci zkusili udělat podzimní stromy a oblékli jsme náš dřevěný strom ve třídě do podzimního šatu. Připevnili barevná jablíčka a zabarvené listy.

Zvláštní savci – netopýři

Začátek nového školního roku patřil bližšímu poznání drobných živočichů – netopýrů. S žáky 1. stupně jsme si sdělili poznatky o životě netopýrů, jejich schopnostech a zmínili jsme, čím se živí, kde žijí, jak se starají o potomky. Žáci měli možnost složit puzzle jednotlivých stanovišť netopýrů (půda, kostelní věž, jeskyně…) a na konci si každý ztvárnil svého netopýra.

Výtvarný projekt „živly“

Dne 24. 6. 2020 byl realizován výtvarný projekt na téma živly. Žáci byli rozděleni do skupin, kde týmově zpracovávali dané téma. Každá skupina měla vyčleněné zadání jednoho z živlů – oheň, voda, vzduch, země.

Žáci se výtvarně projevovali na velký formát, jako výtvarný prostředek byla použita temperová barva. Při práci byl kladen důraz na kreativitu, samostatnost a vzájemnou spolupráci. Při realizaci pracovali žáci se zaujetím, formou diskuse řešili individuální názory tak, aby dosáhli společného cíle. Při tvůrčí krizi byla poskytnuta podpora. Všech vzniklá díla lze považovat za zdařilou formu výtvarného projevu a osobitého sdělení autorů. Žáci se vyjadřovali symboly, gestickým projevem, expresivním způsobem, snaha o popisný projev se smyslem pro detail. Barvy a jejich používání představovaly jednotlivé živly. Na závěr realizace byla jednotlivá díla prezentována jejich autory.

Mezinárodní den mateřského jazyka

Před blížícím se odjezdovým dnem žáků jsme stačili společně oslavit Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento významný den připadá na 21. února. Na dopoledne jsme měli pro žáky připravené zábavné hrátky s českým jazykem, jako např. přesmyčky, skládání rozstříhaného textu, podle otázek uhodnout co se skrývá na obrázku, skládání slov, doplňování přísloví atd. Některé úkoly byly spojené s pohybem. Žáci nejdříve potřebné kartičky s informacemi hledali, a teprve potom úkol mohli řešit. Zapojovali své smysly (zrak, sluch, hmat), fantazii, představivost, logické úvahy apod.

Jednotlivé úkoly se žáci snažili vyřešit co nejlépe a v co nejkratším čase. I přes velké odhodlání všech, konečný výsledek byl téměř nerozhodný. Lišil se pouze jedním bodem.

Tento den jsme si všichni příjemně užili.

Valentýn (14.únor)

Dne 14. února si připomínáme úmrtí biskupa Valentýna, který byl svatořečen zřejmě v raném středověku. Mezi jeho atributy například patří: ptáci, růže, meč atd. S žáky jsme si pověděli, že dodnes není jasné, který mučedník je pravý Valentýn. Dále se dozvěděli o skutcích, které vykonal (vyléčil slepou dívku, tajně oddával).

Protože symbolem sv. Valentýna je srdce, žáci si vyrobili právě tento typický symbol.

Ochutnávka s Bovýsem

V prvním únorovém týdnu jsme obdrželi od firmy BOVYS, která nás po celý školní rok zásobuje ovocem a zeleninou, ochutnávku exotického ovoce.

Žáci tak měli možnost se seznámit s různými druhy méně obvyklého ovoce, jako je např. nashi, pitahaya, mango, granátové jablko, mochyně a další.

K bližšímu poznávání ovoce sloužila Bovýskova mapa, kde bylo pěkně a přehledně vidět z jakých koutů světa dané plody pochází. Další informace mohli žáci načerpat z jednotlivých letáčků s informacemi o každém druhu ovoce.

Nejvíce se žáci těšili na ochutnávku a v krátké době byly připravené kousky ovoce pryč. Podle reakcí a komentářů žáků bylo patrné, že některé druhy ovoce znají, naopak jiné ochutnali poprvé.

Děkujeme firmě BOVYS za zajištění ochutnávky a zaslané materiály, které seznamování ještě podpořily.

Hostina

Sýkora modřinka pozvala na hostinu své ptačí kamarády. Připravila pro ně zdravé mlsání: pro strakapouda velkého semínka ze slunečnice, pro kosa rozinky, pro vrabce směs semínek s vločkami a pro sojku oříšky… Žáci se seznámili se všemi druhy semínek. Dozvěděli se také zajímavosti o sýkorce modřince, která je častým návštěvníkem krmítek. Její potrava se skládá v létě z pavouků i mšic, na podzim si pochutná na bobulích a v zimě na olejnatých semenech.

Den povědomí o tučňácích

Den povědomí o tučňácích připadá na 20.1. S žáky jsme si povídali nejen o tom, že tučňáci patří mezi obdivuhodně hravá stvoření, ale jsou jedni z mála tvorů, kteří dokáží přežít a dokonce vychovávat mladé poblíž jižního polárního kruhu. Žáci 1.stupně si vytvořili postavičky tučňáků (téma: „Vládcové jižního polárního kruhu“).

Projekt „Léčba četbou“

Celoroční projekt „Léčba četbou“ pokračuje již pátým měsícem. Formou krátké recenze žáci hodnotí svoje oblíbené knihy. Hodnocení slouží jako doporučení pro ostatní žáky. Celý projekt je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti.

Vánoční dílničky

Tradiční vánoční dílničky jsou oblíbeným zpestřením adventního období. Žáci si vyrobili rozmanité dekorativní ozdoby a vyzkoušeli si zajímavé výtvarné techniky. Vznikla celá řada velmi hezkých ozdob: originální sob z květináče, zářivá hvězda z papíru a vlny, roztomilý sněhulák ze dřeva, ozdobený vánoční stromeček, přáníčko (ruční tisk), Ježíšek ve skořápce ořechu…Nechybělo povídání o legendě křesťanských vánoc – narození Ježíše.

Vesmír

V listopadu při hodinách přírodovědy jsme v 5. ročníku probírali téma„Vesmír“. Po přečtení a vysvětlení učiva v učebnicích jsme využívali i další materiály (obrázky, encyklopedie, atlasy, globus hvězdné oblohy atd.).

Na závěr bylo zařazeno společné tvoření z polystyrenových koulí, barev a papíru. Žáky práce bavila, byli tvořiví a snaživí. Výsledek bude zdobit naši nástěnku na chodbě.

Svatý Martin

V pátek 8. 11. 2019 jsme věnovali vyučovací hodinu svatému Martinovi. Na začátku jsme si řekli:

 • kdo byl Martin
 • zda to byla skutečná postava
 • pranostiky, které se váží k 11. listopadu
 • typické pokrmy na tento svátek (rohlíčky, husa, víno)
 • naučili jsme se básničku o svatém Martinovi
 • rozstříhanou báseň jsme skládali po slokách
 • zazněla legenda o plášti doplněná obrázky
 • podána informace, že Martin je patronem hus

Na povídání jsme navázali pracovními činnostmi. Žáci si mohli vyrobit husu ze lžičky. Po vysvětlení postupu jsme se pustili do práce. Přes mírné obtíže se všem žákům výrobek vydařil. Tradice k svatému Martinovi nám připomíná nástěnka na chodbě.

Podzimní čas

Podzim nabízí širokou paletu odstínů. Teplé tóny listů nás inspirovaly k tvoření. Mladší žáci si vyrobili roztomilé housenky a skřítky „Podzimníčky“. Starší žáci vytvořili kytici.

Vchodové dveře do školy nám zdobí věneček s podzimními dekoracemi. Koncem října přibyla i vyřezaná dýně a nástěnka zaměřená na Halloween. Žáci dostali přepis „Namaluj své strašidlo“, který měli doplnit malým obrázkem.

Den české státnosti, Svátek sv. Václava

Ke konci září již tradičně vzpomínáme na českého knížete a patrona české země Václava I. Den před státním svátkem jsme s žáky hovořili o této významné postavě českých dějin a připomínali jeho nelehký život. K Václavovi neodmyslitelně náleží jeho rodiče Vratislav a Drahomíra, babička Ludmila, která ho vychovávala, bratr Boleslav, který ukončil jeho život.

Stručně jsme shrnuli veškeré informace o životě, vzdělání, vládnutí a smrti Václava. Jeho zásluhou bylo založení kostela sv. Víta v Praze a zachování suverenity českého státu. Žáci mohli na obrázku vidět jeho nejznámější sochu, která je dominantou pražského Václavského náměstí. Vše si mohli zopakovat ještě pomocí přečtení komiksu a vykreslením omalovánky s postavou sv. Václava.

Tažní ptáci – čáp bílý

Školní rok jsme zahájili miniprojektem s názvem Tažní ptáci – čáp bílý. S žáky I.stupně jsme si povídali o zajímavostech ze života čápů (způsob lovu, hnízdiště, péče o mláďata…). S žáky II. stupně jsme si ukázali na mapě důležité tahydo zimovišť v Africe. Pro ty, kteří si chtěli ověřit své znalosti o čápech, byl připraven test. Všichni zájemci si mohli složit čápa z papíru (origami). Mladší žáci si vytvořili drobné ilustrace s motivem čápa.